če

Meaning: 
and
Lexeme: 

Lines where če appears

Srebŭrna 1: 8 - če mi e dəlèč otùka zəl’ùwəm je də j umìe
Mogilica 3: 109 - a če navà nàj nəprèš ìdəm tə jə klàəm
Kralevo 2: 26 - təkà če sàm č’e ispɨ̀cəž gu tùk vəf p’èčkətə n’è e
Kralevo 2: 48 - è səs ə òdvəricə ili səs sɨ̀rence təkà rəstòkuvəš listàta če
Stikŭl 1: 73 - də s puurè če dè də gu znàem
Izgrev/Car: 16 - š’à: də š’à: də sə nəjədème če š’à: stàneme tugàə

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut