če

Pragmatic: 
disc
Lexeme: 

Lines where če appears

Kolju Marinovo 5: 42 - a tàm ìmə ìməjme̝ če i tùkə dòlo čàk ìməši
Kolju Marinovo 1: 78 - če vrɤ̀šnik ìmə udgòri pɤ̀k ə kàk sm’e sə mɤ̀čili bàbe
Stakevci 2: 4 - če imàla tekvùj sestrù kako mène pa počìnala
Repljana 3: 42 - ta kat ìdu ofčarè da si pɤk zagṛ̀nu opandžàk če vàli dɤ̀š
Repljana 2: 78 - da prepràe repl'enù da se odlòži zbòrɤt če mì nastojàvamo
Garvan 1: 134 - è če tùj
Eremija 5: 116 - bìvolici muzàli pràat na ta sìren'e ta maslò tvà i če
Mogilica 1: 26 - če nè əm fùrkə jə kàzvəš vɔ̀lnə
Mogilica 5: 36 - če mòže be
Mogilica 3: 38 - če udv'ɔ̀d gu s lupàtə təkà gu v'ɔ̀t
Mogilica 5: 50 - əhə če ednà bàba vìka ə sedìm nə nə pɤ̀t'ə ili
Mogilica 5: 83 - če da kàžeš stàrcəs jɛ̀ce dùma gròzno
Dolno Ujno: 202 - ami če tè takà rəz razrešàvaxa li stàrite
Leštak 2: 10 - če òt ne sɤ̀ ni pùskəli kòj znə òti
Leštak 2: 25 - če i òfci zìməhə i mùletə zìməhə i vòluve zìməhə i
Leštak 2: 69 - e če tò si hərmànə prigòtven nɛ̀kfu mɛ̀stu ednò ràvnu
Šumnatica 3: 102 - če dà
Šumnatica 3: 104 - če gà dòješ tr’àvə kràvətə də ubìdəš
Stalevo 3: 9 - ami če tò ne n’àma li kɤ̀k səs kòsmite
Huhla 4: 15 - ə če nìe ìməme zèm'ə òt' n'àməne
Huhla 3: 25 - če i nì dòjdəhme kətu innì mumàri inò vr'àme gà sə gləv'àhne
Huhla 6: 58 - če kògə kògə še pùnkə
Huhla 2: 108 - də gi òblekə i če təkàvə b'àh grižlìvə è
Vŭglarovo 2: 123 - əm če tò n’àmə nìštu tàjnu f tvà səs
Stikŭl 1: 17 - če be jɛ̀ nə znàjə nìštu sìn jɛ̀ nə znàjə
Stikŭl 2: 117 - à če nəkvò znàjə sìn enəkvò vi kàzvəm
Stikŭl 3: 148 - če t’à segà pò xùbava
Široka Lŭka: 4 - če že ukàpɤ nìj stàvahme rànu hòg’ahme pòčvahme bèz zakùska
Široka Lŭka: 43 - hùbava si e kɔ̀štasa če zgà tùk me e ustàil mažɔ̀
Trjavna: 151 - àjdi martìnče pəsì pəsì pasì če
Trjavna: 209 - əm če čitvɤ̀rtijə m’èsic kàrə
Tihomir 1: 59 - aràpkətə če i tagà si svar'ɔ̀t aràpko svar'ɔ̀t aràpko azàm predɔ̀t
Glavanovci 3: 60 - če igràjat mòkrat se

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut