četè

Meaning: 
read
Aspect: 
I
Verb form: 
pres
Lexeme: 
Person: 
3sg

Lines where četè appears

Stakevci 1: 42 - za gdè si nì pa četè u tòa
Gela 2: 80 - a nìe tùka ìmame bìblija kadènu i četè stàrecat bìblijana e tàm
Gela 2: 82 - aha tòj z'ɔ̀me če kadè nìkade ne izlìza tugàva gu četè
Gela 2: 84 - i bez učilà si četè
Oborište 2: 88 - otìvat tàm četè d’àdo pòp
Oborište 2: 92 - i ìdat tàm četè d’àdo pòp pràvi molèbie vɤ̀rne sa

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut