četìrese

Meaning: 
forty
Linguistic trait: 

Lines where četìrese appears

Mogilica 6: 68 - stànə pɔ̀tes ut četìres i sèdmə gudìnə gu pòčnə tòu
Mogilica 5: 96 - stàrčesù umrè skòro pràixme mu četìrese dèna skòru
Dolno Ujno: 160 - ìma po trì četìrese dùši sə sə sɤbiràle
Kralevo 3: 19 - kɤ̀rk e četìrese takà li
Huhla 2: 20 - četìres četvɤ̀rti nàbur nɤ̀j màlkutu unùj gul'àmutu trìes i pèti
Gorno Vŭršilo 2: 37 - à kogà se ožènixme li takà četìrese i šèsta godìna
Gorno Vŭršilo 2: 38 - četìrese i šèsta godìna pres mɛ̀sec januàri se ženì:me
Gorno Vŭršilo 2: 72 - po četìrese òfci ìma:me
Belica 1: 131 - togàva ni plàštaa na dèn šeesè lèva a nèi dàdoa četìrese
Baskalci 1: 190 - ut sutrintà du òbet četìrese ke ostrìžem tùkə ə pə

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut