či

Meaning: 
that
Lexeme: 
Other: 
conj

Lines where či appears

Kolju Marinovo 4: 28 - dud’è vìdim či sɤ̀ i ul’ègnəlo v’èči təkà sə je pribìlu zim’ɤ̀tə
Kolju Marinovo 5: 65 - əmi mòži sə kàe či vudɤ̀tə i rikɤ̀tə i prisɤ̀jnələ
Markovo: 122 - i žə gu vɤ̀rniš i mu kàeš či n’àmə ə tə z’èmə
Markovo: 184 - tàm pəzərùvət [laughter] znàm či inò vr’èmi gà zə m’èni
Kovačevo 1: 41 - i màjkə̥tə̥ jà či səm iskàla edìn i tàtkutu kut kàza tə̥kà
Kralevo 3: 29 - či tvà mòmče màlku təkɤ̀vu enò sə kàzvəl kràl’u
Šumnatica 1: 35 - kàktu gu rəspràjət znàči kàktu rəspràjət či svetàt bìlu kətu tòpka
Šumnatica 1: 67 - priznàvət sìčki či i bugàta ednò vrème rəzbìš li prez
Skrŭt 2: 177 - za da gu znàat či e kum drù da gu znàt òrata
Stalevo 4: 52 - či e v’àrnu vìkəm nèv’àrnu jà ne prodùmvəm ni kàzvəm vìkəm
Huhla 2: 1 - jɛ̀ če gà f kàzvəm pòvn'ə či màjkə stɤ̀rže stɤ̀rže stɤ̀rže
Huhla 3: 56 - təkà si prikàzvəm nə sìčki təkà prikàzvəm či òt' n'àmə
Černovrŭx: 23 - ə tɤ̀j gurɤ̀tə kàktu i str'èl'ət də predizvest'ɤ̀t či ìdi tùkə
Hvojna 1: 11 - i decàtə sə ràdvəhə či ud màndrə pìl’e sə dun’èli [laughter]
Drjanovec 1: 13 - i uvɤžàwɤ mɤ obàče tɤ̀j sa pulùči či mòjtɤ màjkɤ umr’à
Drjanovec 1: 36 - tòj rikɤ̀l či nìj ni zimàxmi i màjkɤ tàm izdɤ̀xvɤ
Iskrica 1: 27 - i kəto rešìme či i sə žènim večertɤ̀ dòjdaa tùkə ut sèltu
Iskrica 1: 36 - də vičèr’ə tàm idɤ̀t gɤrm’ɤ̀t či vèke bùlkətə sə užènilə i

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut