šə

Verb form: 
fut
Lexeme: 

Lines where šə appears

Kolju Marinovo 2: 36 - šə namèrim’ s’àkək
Kolju Marinovo 2: 77 - za kvò raspìtvat t’è sigà šə gu vìd’ət kvò je mà
Golica 5: 15 - če šə z duhɑ̀d’at tùka də dvanàisi čàsa pətùva sə oroplàn
Golica 5: 25 - i nɑ̀št’ȅ mumč’èta šə ə z’èmat ə n’ègo d’èn kɑ̀rat kolìt’ȅ stud’èn:t’ɛ̏
Kozičino 1: 38 - stənɛ̀ šə təč’èš əko istəč’èš’ nà sìč’kutu tùj səgà hùstə
Žitnica 1: 9 - i pàk šə ìdə i skàrvəjmi pu ə četirìjse kilà càrvicə
Srebŭrna 2: 29 - č’ètiri kilà šə mu dəd’è minàvət si sìčki̥t’ȅ ridò pàk puftàr’ə̟t
Srebŭrna 1: 37 - kvòt znàiš šə kàiš
Srebŭrna 1: 56 - kàk šə sə zɤ̀mət še e dədɤ̀t li
Srebŭrna 1: 56 - kàk šə sə zɤ̀mət še e dədɤ̀t li
Srebŭrna 1: 60 - nàči vèči sa dàwa vèči šə utìde pudèr’ə mu
Srebŭrna 1: 64 - kɤ̀k šə nəpràet svàdbata təkm’èžu tùj i da kəkvì dàruw’e šə kùp’ə̟t
Srebŭrna 1: 64 - kɤ̀k šə nəpràet svàdbata təkm’èžu tùj i da kəkvì dàruw’e šə kùp’ə̟t
Srebŭrna 1: 65 - nə bùlkata zə svàdbata kòj šə dərì kòj n’àmə də dərì
Srebŭrna 1: 100 - tì si zgudenìk i šə ti svìr’ə̟t ìma sviràči̥ šə ti svìr’ə̟t
Srebŭrna 1: 100 - tì si zgudenìk i šə ti svìr’ə̟t ìma sviràči̥ šə ti svìr’ə̟t
Srebŭrna 1: 104 - tuj sə šə gu brɤ̀snət sètn’e pɤ̀k u nid’èl’e u sɤ̀buta
Srebŭrna 1: 108 - i àku̥ s aku̥ sə nəlòži i dvè vɤ̀rvi šə slòžəd
Srebŭrna 2: 123 - ə vɤ̀n tuj dètu šə gu təč’èm tùj kròsnu kupùvəm’ì kòi pr’èžbata
Srebŭrna 2: 146 - upənùvəš tuj nèštu aku nè e upɤ̀nətu tò šə sə izbir’è
Garvan 1: 63 - i s'ètn'ə ubikàl'eš ə kət tə venč'ɛ̀jət vèč'i šə ubikàl'əš
Garvan 1: 192 - i kəkò šə stàni às ni znàm nìkuj ni gì štè
Markovo: 118 - šə sə užèniš əku n’è n’àmə
Malevo/Xsk 2: 4 - kòj še təč’è nìj šə umrə̀ nìj zə umr’è̝me
Godeševo 2: 2 - kəkò i šə šə sə rudɤ̀j de d'àtetu še gu ukòpiš
Godeševo 2: 2 - kəkò i šə šə sə rudɤ̀j de d'àtetu še gu ukòpiš
Godeševo 2: 3 - šə gu zəvɤ̀jš səs ədnɤ̀j pərcàlevi pl'àni tugà nemàše pl'àni
Godeševo 2: 4 - tugà b'àə pərcàl'e šə gu zəvɤ̀jš i càl dè̝n d'àtetu
Kralevo 2: 3 - təkɤ̀i nəšk’ì ku ìskəš šə ti kàž’ə nàštu
Kralevo 1: 87 - tràktor šə si kùpim
Kralevo 2: 116 - ə fkɤ̀šti mi jə nɤ̀l’ ìməme loz’è əmi šə zgɤ̀čiš
Kruševo 4: 21 - fkɤ̀šti nìštu ni bàrəme sàmu šə izmet’èm š’e isč’ìstimè i
Kruševo 2: 22 - š'ə gu rəstrìvəš i šə gu vɤ̀rzuvàš'
Kruševo 4: 46 - pudmàž’em ì š’e se ispeč’è udgòr šə jə umàž’iš’ màlku vudìč’kə
Kruševo 3: 60 - šə gu uluvìš še gu umàəš’
Kruševo 3: 62 - i šə gu vàpcəš vèk’e kəkò ìskəš əku e b’èlu
Kruševo 1: 108 - upràvilà sə i seà šə si òtkə
Leštak 1: 26 - à jɛ̀ šə t kàžə kàk e idɛ̀hme zə edìn dèn
Leštak 1: 42 - ne znàm kòlku šə iskàrəš
Leštak 1: 43 - əmi ne mòž’e štòtu zəfč’èrə šə hòde f mədàn
Šumnatica 3: 48 - šə kləd’èš tuvà ə m’èsunu m’èsu žùpki šə kləd’èš
Šumnatica 3: 48 - šə kləd’èš tuvà ə m’èsunu m’èsu žùpki šə kləd’èš
Šumnatica 3: 84 - šə gu iscədìš vəf ədìn pekùl’ čìstu
Huhla 2: 4 - əmi šə id'èš n'àmə drùgu̥ màndžə n'àmə tvà də ìmə
Huhla 5: 6 - ne blàžə pàg gà dòjde p'ètək gà dòjde pùs šə zgòvejə
Huhla 1: 12 - m'ètl'en m'i d'èt mitɤ̀t šə stɤ̀ržene ustɤ̀rgəni
Huhla 3: 20 - dòjde vɤ̀lčo slùšəj kò šə kàžə še dòjde kumunìzmə
Huhla 3: 21 - šə zəkàrət òlvetu tì ìməš mnòg òluve i ìd'e ìd'ə inò mòmče̝
Huhla 6: 43 - še dòjde skɤ̀p cərvùl'ə šə dòjde èj tàm nì də ìdeme
Oreše: 53 - ve vèčnijə wògən šə vɤ̀ gurì vèčnijə wògən dž’əhn’èmə
Vŭglarovo 2: 125 - nəlì ti vi kàzəh če šə və zəpìsvəm
Bangejci 1: 19 - sim’èjni sigà tùk šә vìdiš kɤ̀štičkә àj tùkә ši ìmә òrә
Bangejci 2: 23 - əm či ili še plit'è n'àkujə čuràpi li kəkvòtu šə plit'è
Bangejci 2: 24 - ə kòjtu si ìmə də prid'è šə prid'è kòjtu si ìmə
Bangejci 2: 49 - še si uputrebìš nə məžɤ̀ šə uplit'èš fən'èlə
Bangejci 2: 54 - səs p'èt iglì p'èt iglìčki t'à šə gi znài drugàrkətə
Malevo/Asg 3: 2 - šə s ušʌ̀təš fkɤ̀šti si nəpràiš zə jə jàdenetu̥
Malevo/Asg 3: 32 - də də vrì kàš’ə li šə bɤ̀rkəš dròp li še pràviš
Pavelsko 2: 3 - əmi č’ʌ̀stunu ml’àku šə izduìm kràvətə š’ə svər’ìm ml’əkòtu
Pavelsko 4: 23 - vìkəm šə pràim segà ìkəm zì dɤ̀š’ i dəšter’ʌ̀ mə beš’e
Pavelsko 4: 57 - i tò šə me čùvə jà š’e žʌ̀nə nə m’èseči̥nkə
Pavelsko 4: 60 - šə nəl’ìvəš’ ərmànə š’e nòs’im nə rəmòtu vòdə də gu nəlìjeme
Pavelsko 4: 64 - i šə gu vɤ̀rž’eš’ vəž’ètu i slàgəž gu i tùr’əš
Hvojna 2: 5 - səs səz zgriblò šə sə zətərlì gu vìkəm’e də sə zəròvi l’èštətə
Stančov Han 2: 12 - də tugàs ùrkətə ùrkətə i šə prid’èš i šə təčèš i
Stančov Han 2: 12 - də tugàs ùrkətə ùrkətə i šə prid’èš i šə təčèš i
Stančov Han 2: 17 - nə nə kəlmukànti i šə gu usnuv’èm i às rəssùkəx gu
Sŭrnica 2: 178 - àjde i nə duspàt s kònə šə gi zəkàrəš’ tàm
Trjavna: 145 - martìno martìno vìš vìš martìno kvò šə ti dàm elà
Trjavna: 147 - elà vìš kvò šə ti dàm elà è vìš
Trjavna: 230 - kàzvat če šə zavalì ama kòj znàe
Drjanovec 2: 10 - tò šə sə zɤvɤ̀rni tùka pɤk ìnɤč’ә̟
Drjanovec 2: 12 - bàče b’elɤ̀ ni b’elɤ̀ šə vìdim sètn’e t’àw li šə màwnɤ
Drjanovec 2: 12 - bàče b’elɤ̀ ni b’elɤ̀ šə vìdim sètn’e t’àw li šə màwnɤ
Drjanovec 2: 14 - še gi ustàjɤ u dumà šə tɤ̀rsim idìn kulàj dàvɤj
Drjanovec 2: 27 - šə ustàni dɤ gl’èdɤ nɤ bràta dit’ètu pɤk às št’àw dɤ ìdɤ
Drjanovec 2: 32 - às šə si isɤbɤ̀ prìkɤskɤtɤ pɤk mòže i dukàrɤm pɤk m’ušt’erìi
Drjanovec 2: 46 - ɤ č šə kàžeš ama nìj dòduwmi zɤ bùlkɤ bà
Drjanovec 2: 51 - dɤ kàžiš tə t’à šə kài kɤlìnke kɤžì mɤ
Drjanovec 2: 57 - bùlkɤ šə dod’ tɤ̀z vèčer i ut’ìduwa è tùkɤ dun’èsuɤ bùlkɤtɤ
Vladimirovo 2: 119 - šə gi rəzdèlat sèki da si znàe kòlko ejcà ša adè

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut