š’ə

Verb form: 
fut
Lexeme: 

Lines where š’ə appears

Kozičino 1: 143 - kətu pùsn’i tu̥ n’ègu plàt plàt d’èt š’ə go š’ìjmi nə mɛ̀ž’itɛ̏ jəmurlùk
Kruševo 1: 10 - nə nàš’ijə dùməm tugàvə š’ə gi š’e jə izurème
Kruševo 4: 16 - kət vəz mòjtu vr’ème š’ ìim š’ ž’ɤ̀nim du səbàjl’e dukəd’ɛ̀
Kruševo 4: 16 - kət vəz mòjtu vr’ème š’ ìim š’ ž’ɤ̀nim du səbàjl’e dukəd’ɛ̀
Kruševo 4: 22 - tvà š’e nəpràim i š’ə iz pràim si ùbəvi jàden’ètə
Kruševo 3: 25 - š’ə gu kòrdisàm əmə pò nətàtək
Kruševo 4: 33 - à kàk se prài mi mi bànicə š’ə tùriš sìrence
Kruševo 4: 43 - [laughter] šərlàn i š’ə spùsnem š’ə gu nərɤ̀sim listòtu
Kruševo 4: 43 - [laughter] šərlàn i š’ə spùsnem š’ə gu nərɤ̀sim listòtu
Kruševo 4: 44 - š’ə ja nəvìjm š’ə ja nəredìm f tepc’ɤ̀tə pudmàž’em šərlànče pòveč’ke
Kruševo 4: 44 - š’ə ja nəvìjm š’ə ja nəredìm f tepc’ɤ̀tə pudmàž’em šərlànče pòveč’ke
Kruševo 4: 47 - səs šərlànč’e š’ə jə pulùpiš da odm’èkne i də vìš
Kruševo 3: 110 - tə dùməme š’ə gi rəsfɤ̀rlim ufcètu še gi màhneme
Kruševo 3: 152 - kò š’ə prài vɤ̀rzənkà e i təkà sidì srìž’iš’ jə
Pavelsko 4: 1 - əmi l’èš’tə tekà e sɤ̀štu jà š’ə ti rəspràəm kàk səm wòdilə
Pavelsko 2: 3 - əmi č’ʌ̀stunu ml’àku šə izduìm kràvətə š’ə svər’ìm ml’əkòtu
Sŭrnica 3: 3 - kòj š’ə upredɛ̀l’ə
Sŭrnica 3: 9 - š’ə kàrəš’ i dvà r’ɤ̀də i trì r’ɤ̀də
Sŭrnica 3: 10 - i š’ə jə kàrəš’ cɛ̀lətə nìvə
Sŭrnica 3: 29 - š’ə vɤ̀r’e də ž’ɤ̀ne tò n’èmə kòj tò tì si
Sŭrnica 3: 30 - e nə t’èp si e nə gləvɤ̀tə š’ə bɤ̀rzəš’
Sŭrnica 2: 51 - idnìč’ku pu idnìč’ku š’ə gi prikàrəš’ v gur’ɤ̀štətə vòdə f kəzànə
Sŭrnica 2: 52 - i sl’ət tvà v’èč’ə f stud’ènətə vòdə š’ə gi pir’èš’
Sŭrnica 3: 77 - š’ə gu izid’è t’èl’ətu
Sŭrnica 3: 93 - tugà š’ə stàne mə n’èmə s’à š’ə pòčne sn’əgɤ̀
Sŭrnica 3: 93 - tugà š’ə stàne mə n’èmə s’à š’ə pòčne sn’əgɤ̀
Sŭrnica 2: 96 - ut jelhà pàk š’ə nəbir’èš’ kurà pàk səs jelhà kurà pà buedìsvəme
Sŭrnica 3: 97 - òšte màlku i š’ə nə zəp’əpelì
Sŭrnica 1: 102 - n’èmə si dàm dəšter’ɤ̀tə à mə š’ə mi jə dəd’èš
Sŭrnica 1: 103 - tә̥ š’ə mi jə dədèš’ e tvà e
Sŭrnica 3: 111 - è stud’ènu š’ pòč’n’e studɤ̀ è kəkvò š’ə č’ùvəš tì grədìnə
Sŭrnica 2: 113 - pàk š’ə si buedìsvəš’
Sŭrnica 2: 127 - n’ɛ̀məš’e də kùpə ud məgəzìnə udd’è š’ə nəm’ɛ̀r’ə n’èmə utkəd’è
Sŭrnica 1: 133 - às iz gròbə š’ə və kɤ̀lnɤ əku sə z’ɤ̀mət
Sŭrnica 3: 165 - šè a bulì do drùgijə gerg’òvden’ tvà n’ɛ̀štu š’ə s’ədì
Sŭrnica 2: 204 - pəntəlònə dəlì e umàč’kət dəlì n’è š’ə nəgàdiš
Sŭrnica 2: 205 - š’ə vərvìš’ n’èmə nàčin
Sŭrnica 2: 207 - š’ə vərvìš’ deč’ìcə
Vŭrbina 1: 7 - š’ə kàzvəm nə hərmànə əgà gu izvàd’ət uvərhɤ̀d gu mùl’etənə
Vŭrbina 2: 22 - əgà sə rudì pàk š’ə gu gl’ɤ̀dəš’ ku gu gl’ɤ̀dəš’
Vŭrbina 1: 30 - ku prudəd’è̝š’ š’ə də ìməš pərì ku ne zəkòl’əš’ i ne prudàvəš’
Petrov Dol 1: 44 - əm a d’et’ètu əma n’àməm nìštu š’ə mu s ràzgele
Petrov Dol 1: 45 - kàzvə ìmam inà pərà š’ə mu dàm enà parà pɤk drùk pɤ̀t’
Petrov Dol 1: 47 - dr’èxi mu kupùva pərì š’ə mu dàm i sigà v’èči š’ə snì
Petrov Dol 1: 47 - dr’èxi mu kupùva pərì š’ə mu dàm i sigà v’èči š’ə snì
Petrov Dol 2: 49 - čàkəj čàkəj čàkəj tòj š’ə si sèdn’i
Petrov Dol 2: 52 - čàkəj às š’ə stànə
Petrov Dol 1: 53 - [cough] mnògu s’əd’àx àd’i vèč’i č’e duwìždən’i vìj š’ə ìdvət’i nìj š’ə ìdvəm’
Petrov Dol 1: 53 - [cough] mnògu s’əd’àx àd’i vèč’i č’e duwìždən’i vìj š’ə ìdvət’i nìj š’ə ìdvəm’
Petrov Dol 2: 62 - š’ə sèdn’iš li [unintelligible]
Petrov Dol 2: 68 - òpa à š’ə dàm drùgu stòlč’i š’ə dàm
Petrov Dol 2: 68 - òpa à š’ə dàm drùgu stòlč’i š’ə dàm
Petrov Dol 1: 72 - v’èč’i nɤ nègu š’ə i ərìžet ar xərìzvət à kət sə vɤ̀rnət
Petrov Dol 2: 95 - š’ə gu zəbràjəmi

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut