š

Verb form: 
fut
Lexeme: 
Linguistic trait: 

Lines where š appears

Kolju Marinovo 6: 31 - dàvəj rɤ̀kə də cəlùvə š ti s fàni rəkɤ̀tə
Golica 4: 11 - ɑ̀z s'àh ama s'à kvò š stàne
Golica 3: 54 - pək sigɑ̀ n'èma də j š ìdət
Golica 5: 64 - ama ž’ỳvi sa reklɑ̀ i š ìdat m za roždènia d’èn
Golica 5: 76 - às š ìdə də vi dunsɛ̀ mɑ̀lku l’àp əmə vujnìst’ȅ
Trŭnčovica 2: 21 - nə kədɨ̀t kàk sme sɤ̀dnali š si prustrè̟m krəkàtə i pòčvəm
Garvan 1: 183 - i v'èč'i bùl'kətə v'èč'i š si pudrèždə drèit'e v'èč'i
Godeševo 3: 2 - əmi š eš èj tùkə niz dòln'ite məəlɤ̀i ìmə stàri nìnki
Kruševo 4: 13 - ə nə dvàtə d’èn’ə š ìeme u t’èvnu še ž’ɤ̀neme
Huhla 5: 7 - š ìə də sə kònkəm i tugàs še jàm
Huhla 3: 23 - kəd'è še vərìte i jà tàm ko š ìdə də prudàvəne
Huhla 2: 37 - də nìžem t'ut'ùn' tàm əku n'àma tàm š ìdə tàm
Huhla 2: 38 - əku n'àmə tàm š ìdə də də sə mrɤ̀kne
Huhla 6: 52 - gà sə dàvəli nə učène š ìdə tàm
Huhla 6: 66 - nəlì nàšte sìnuve š isčùkəte
Malevo/Asg 3: 29 - še dunesèš vudɤ̀nə ə če š slòžiš bɤkɤ̀rən də sə vərì
Stančov Han 1: 103 - čiìs ə nә mumìčitu si nәpràiš trɤ̀gniš š ìdiš nә svàdbәtә
Sŭrnica 2: 150 - i s’à š si pràve
Belica 3: 33 - e màslo šte si potskvàsiš mlèko š n prèsno kìselo
Belica 3: 122 - jà š si òtida če ìmam svìne pa kṛ̀ta
Oborište 2: 59 - š ìem na kàša i še ni pokànɤtᵊ
Oborište 2: 89 - àz š ìda navɤ̀nka bàbo
Sveta Petka 1: 87 - tòj š ti bojadìsa
Drjanovec 2: 61 - kɤt n’àɤ wòl’uw znàjɤt či dvèčərə š sɤ vɤ̀rnɤt tùkɤ nɤ jàdini
Vladimirovo 3: 61 - rìbena čorbà š si napràvə òšte drugi den

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut