šès

Meaning: 
six
Lexeme: 
Linguistic trait: 

Lines where šès appears

Dolno Draglište 3: 34 - soberè̝m se pet šès dùši upàlime fùrnətə
Bansko: 193 - amì razrɛ̀š' a na šès parčèta ednàš takà na puluvìnata i
Bansko: 194 - sètne gu takà na trìš' na šès parčèta alì e golɛ̀mu prasètu
Eremija 5: 88 - nè nògu əm ìmam pèt šès ìl'adi ìma da me zakòpaa
Drabišna 2: 25 - òšte šès mèseca i še se smen'ɤ̀t še dòjdət drùgi
Skrŭt 1: 75 - ki vì ki vìkaš po s po pèt po šès
Skrŭt 1: 77 - i òn im vìka na nìx po pèt po šès
Skrŭt 1: 78 - po pèt po šès tìe ka sè jadosàli xòra lèle [laughter]
Skrŭt 1: 81 - po pèt po šès da nòsat
Skrŭt 1: 91 - po pèt po šès nèli na svàdbatà e takà
Skrŭt 1: 97 - bòk da go pròste a vìka ne takà po pèt po šès
Graševo: 5 - sedemdesè i šès bràvo
Petŭrnica: 3 - došlà pò mlàda za nègo naràždaa dačurlìga šès dvuìca bràk’e
Oborište 1: 176 - tò ne mòe po pèt šès v’àdra ml’àko mòže li
Arčar 1: 42 - emi šès li sèdem tṛbì svalì gi jà nanòu
Petrov Dol 2: 24 - i d’v’è šès šès strɤ̀ka kuprìva utkɤ̀svə màjka nər’è nər’ɛ̀ždə je
Petrov Dol 2: 24 - i d’v’è šès šès strɤ̀ka kuprìva utkɤ̀svə màjka nər’è nər’ɛ̀ždə je

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut