šèz

Meaning: 
six
Lexeme: 
Linguistic trait: 

Lines where šèz appears

Babjak 2: 8 - berème se tr i žèni i màže tri čètiri pèt šèz dùši
Stikŭl 3: 22 - i ədnɔ̀ gudᶤìnə ìmə pèt šèz gudìnɨ kàk stò̝rɨha etùkə pàmetnik
Stikŭl 2: 107 - tə beh stòrila pet šèz burkàna
Gorno Vŭršilo 2: 74 - mlɛ̀koto go sìra sɤs vèče stàja pèt šèz godini go sìra
Belica 3: 86 - nèma da ti merìše na stàro ama vodɤ̀ta trèbva pres šèz dèn'a
Drjanovec 1: 49 - drùgij akɤ̀l pɤ̀k tì si trìjsi i šèz gudìš’in
Tihomir 2: 163 - narèždat se pèt šèz žòni pɤ̀rvi ftòri trèti četvɤrti pèti

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut