ši

Verb form: 
fut
Lexeme: 
Lexical variation: 
ще

Lines where ši appears

Kolju Marinovo 3: 22 - ši zèmiš tò je tòl’kəu visòku dlɤ̀gu i təkà nəprìmer
Skrŭt 2: 53 - mite ndej čùka malko tùka da mòem da napràim tovà pòsle ši
Skrŭt 1: 58 - pòsle ši ti tì še kàžeš svòja
Huhla 5: 22 - m'èsu n'àmə də idène pɤ̀rvətə nd'àl'ə ə du ftòrətə ši idène
Bangejci 1: 19 - sim’èjni sigà tùk šә vìdiš kɤ̀štičkә àj tùkә ši ìmә òrә
Petŭrnica: 53 - t’à ni vìka jàlate si počìvajte zaràn pà ši ìdite
Prestoj: 31 - səs kipčètə ši ìdət ši gr’èbnət ši nəl’èjət tàm
Prestoj: 31 - səs kipčètə ši ìdət ši gr’èbnət ši nəl’èjət tàm
Prestoj: 31 - səs kipčètə ši ìdət ši gr’èbnət ši nəl’èjət tàm
Prestoj: 81 - kugàt ìskəš tugàvə ši gu prudàvəš
Stančov Han 3: 16 - əmə ši gi istrìvəmi v’èči e sià isintɤ̀
Stančov Han 3: 17 - vèči ši čìstim ši g kòlim ši màəme
Stančov Han 3: 17 - vèči ši čìstim ši g kòlim ši màəme
Stančov Han 3: 17 - vèči ši čìstim ši g kòlim ši màəme
Stančov Han 3: 35 - i prid ìzburiti ubištàvəə ši gi pràət vərənìciti pàk zəbràviə
Stančov Han 1: 93 - kujàtu kvàtu bujɤ̀ ìskәš tәkvàs ši si jə nәpràiš
Stančov Han 1: 105 - ši si vәr’ɤ̀t gl’èdәt gl’èdәt nә bùlkәtә čiìzә [laughter]
Trjavna: 235 - sìčkutu izgur’à n’àmə tɤ̀z gudìnə nì kərtòf ši ìmə
Trjavna: 236 - nì bòp ši ìmə nìštu n’àmə drùgə gudìnə i kràstəvici iskàrvəmi dumàt’encə
Petrov Dol 1: 23 - sigà sigà sigà ši i na t ši i krɯ̀štɤmi
Petrov Dol 1: 23 - sigà sigà sigà ši i na t ši i krɯ̀štɤmi
Petrov Dol 1: 96 - zèw b’èb’itu à sigà ši ìd’im u.kɤ̀šti ut’ìdim u nàx

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut