šò

Meaning: 
because
Lexeme: 

Lines where šò appears

Babjak 4: 17 - šò vi rèvə kət məgàre əmə i tìjə
Huhla 6: 103 - kəkò šo t'èbe t'èbe t'èbe nìštu ne tr'àbuvə
Vladimirovo 1: 67 - abe trùdno šò trèva mnògo kòpan’e i vrɤ̀zvan’e i ə ə filìzene
Vladimirovo 2: 115 - pa onò nə tegìva zbìrɤt šò nalì pres postìte sa ne jadè

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut