Verb form: 
fut
Lexeme: 

Lines where zə appears

Malevo/Xsk 2: 4 - kòj še təč’è nìj šə umrə̀ nìj zə umr’è̝me
Malevo/Xsk 1: 50 - sigɛ̀ hòrətə zə sə iz’ədɤ̀t zəvisl’ɨ̀vɨ zəvɨ̀ždat sɨ ùžəs
Malevo/Xsk 2: 78 - kət umrè̝ kò zə pràjə jà bez nè̝hi̥
Malevo/Xsk 2: 86 - v’è̝ke kòt si znàete zə pɨ̀tə̥te s sə ùčite
Malevo/Xsk 1: 113 - əmə nə nə nədnič’ɛ̀rite zə dòjdət ùtrɨn jàdenetu hmi gòtovu
Malevo/Xsk 1: 262 - ìməš nòštuve̝ zə hl’àp spec’àlnu prigòtveni zə utcè̝eš brəšnòt
Drabišna 1: 42 - tìj gi dàvət təkà s'àme zə gi ispìliš' tòj drèmnìčku s'àme
Drabišna 1: 46 - zə kləd'èš' zə pust'èliš' ədnɤ̀ knìgə pust'èliš' i ədnɤ̀ kɤ̀rpə uddòlu
Drabišna 1: 46 - zə kləd'èš' zə pust'èliš' ədnɤ̀ knìgə pust'èliš' i ədnɤ̀ kɤ̀rpə uddòlu
Drabišna 1: 47 - če zə gi sìpəš' t'è sə pìl'ət s'etne klàvət lìstetu izòkulu
Drabišna 1: 61 - zə ìdət nə kəzàrmətə è tàmnə̥kə pri vujnìcite prikàzvət prikàzvət
Drabišna 2: 69 - ì̥kə̥ znàeš lə kəd'è zə nàiš ti mòmə nèrud'ènə
Drabišna 2: 70 - nàm ne znàm ìkə zə vərvìš zə vərìš tòu bəìr ìkə
Drabišna 2: 70 - nàm ne znàm ìkə zə vərvìš zə vərìš tòu bəìr ìkə
Drabišna 2: 71 - vìdiš li ədnɤ̀ mɤ̀ninkə kɤ̀štičkə tàm ìkə ìmə tàm zə ìiš ìkə
Drabišna 2: 72 - pri slənc'ètu tòj zə ti kàže ìkə kəd'e e nèrud'ènətə mòmə
Drabišna 1: 93 - kvò stàvə nà zə hi hràniš də i hràniš zəhràniš
Drabišna 1: 95 - pà zə hi hràniš' pàk s'ètn'e zə hi rəzred'ìš' nə drùgi rešta
Drabišna 1: 95 - pà zə hi hràniš' pàk s'ètn'e zə hi rəzred'ìš' nə drùgi rešta
Drabišna 1: 101 - s'ètn'e zə gi zəvijèš də jə hràniš zə tòlkuvə stànuvɨ
Drabišna 1: 101 - s'ètn'e zə gi zəvijèš də jə hràniš zə tòlkuvə stànuvɨ
Drabišna 2: 154 - t'èbe zə dòjde də urtòsə t'à s'ètne è sàə ž'ènə
Kralevo 2: 138 - əm kɤ̀k krànč’e kɤ̀k zə sə kàže
Stalevo 1: 4 - i zə jə uč’èpkəme tàə vʌ̀lnə krìv dəràk reče
Stalevo 1: 5 - jà fəf hàskuu nə pəzàr’ə zə z’èmə adìn dəràk i etəkà vlàč’uf
Stalevo 1: 9 - i n’èskə jà zə ìzlač’ə adìn ədìn kilugràm ùtre jètərvətə zə izlàč’i
Stalevo 1: 9 - i n’èskə jà zə ìzlač’ə adìn ədìn kilugràm ùtre jètərvətə zə izlàč’i
Stalevo 1: 10 - drùg d’è̝n’ drùgətə nìj b’è̝hme tri jètərvi i i zə gu
Stalevo 1: 11 - zə gu ispr’əd’è̝me i pàk s’è̝tnijə d’è̝n’ pàk vlàč’im pàk pr’edè̝m
Stalevo 2: 15 - gòtvim tvà sigà pup’èr’ žə up’eč’è̝m č’ə gu nədrubì
Stalevo 1: 21 - zə jə isper’èm č’ɨ̀stə udʌ̀ əku n’èməš’ tùkə nə r’àkə̥tə̥
Stalevo 1: 25 - təkà č’èpkəj tàə vɤ̀lnə zə ə rəsč’èpkə zə a rəsč’èp
Stalevo 1: 25 - təkà č’èpkəj tàə vɤ̀lnə zə ə rəsč’èpkə zə a rəsč’èp
Stalevo 1: 26 - i zə jə izvlàčiš
Stalevo 1: 30 - oh vr’etèn:tu i pr’èšleni i zə pred’è̝š
Stalevo 1: 34 - vɤ̀lnətə f rəkʌ̀tə dəržìš i təkà i zə vrʌ̀tkəš i
Stalevo 1: 43 - hùrkə vərzàlkə s ìmə zə jə vərzè̝š i
Stalevo 4: 44 - č’e zə ìde bà zə ìde kà št’àlə əm da ìdiš
Stalevo 4: 44 - č’e zə ìde bà zə ìde kà št’àlə əm da ìdiš
Stalevo 1: 45 - zə mùcəš i zə vrʌ̀tkəš zə mùcəš i zə vrʌ̀tkəš i
Stalevo 1: 45 - zə mùcəš i zə vrʌ̀tkəš zə mùcəš i zə vrʌ̀tkəš i
Stalevo 1: 45 - zə mùcəš i zə vrʌ̀tkəš zə mùcəš i zə vrʌ̀tkəš i
Stalevo 1: 45 - zə mùcəš i zə vrʌ̀tkəš zə mùcəš i zə vrʌ̀tkəš i
Stalevo 2: 48 - sià žə gi nəc’ɛ̀pim kəd gi nəc’ɛ̀pim i gi prost’ʌ̀
Stalevo 4: 50 - zə ti kàžə ednò nə nə ednò t’à vìkə
Stalevo 4: 51 - kvò zə mi kàžeš vìkəm zə ti kàžə i də znàeš
Stalevo 4: 51 - kvò zə mi kàžeš vìkəm zə ti kàžə i də znàeš
Stalevo 2: 52 - žə gi nəpʌ̀l’niš kòš li žə è kòt žə è i zìm’e
Stalevo 2: 52 - žə gi nəpʌ̀l’niš kòš li žə è kòt žə è i zìm’e
Stalevo 2: 52 - žə gi nəpʌ̀l’niš kòš li žə è kòt žə è i zìm’e
Stalevo 2: 57 - kət isʌ̀hneši pàk kətu ušàv žə gu svərìš
Stalevo 2: 59 - əhə̀ žə gu svərɨ̀š i slɨ̀vi slìvi d’èt ìməme təkà ədnò vr’ème
Stalevo 1: 59 - əm tɨ̀ zə nəjɨ̀əš s tàə zə nəỳəš
Stalevo 1: 59 - əm tɨ̀ zə nəjɨ̀əš s tàə zə nəỳəš
Stalevo 1: 60 - s tàə zə mùcəš s tàə zə naɨ̀əš
Stalevo 1: 60 - s tàə zə mùcəš s tàə zə naɨ̀əš
Stalevo 2: 63 - ɛ̀m əmi gà ìmə pràznik pò hùbəvə žə è səs màs
Stalevo 1: 64 - mut’v’ìlkə ìmə zə jə smutàiš nə mut’v’ìlkə
Stalevo 2: 64 - žə è səs səs dròbene
Stalevo 1: 69 - zə gu smutàeš nə mut’v’ìlkata i zə gu nəkvàsiš səs udà
Stalevo 1: 69 - zə gu smutàeš nə mut’v’ìlkata i zə gu nəkvàsiš səs udà
Stalevo 1: 77 - nə məsùre də gu nəỳəš i snuwàlkə ìməš zə fʌrl’əš priz ustàtə
Stalevo 1: 78 - hʌ̀ nə tùkə hʌ̀ nə tàm hʌ̀ nə zə utkàeš
Stalevo 1: 86 - təkà e tel’ʌ̀ putʌ̀n’e tùkə tùkə a fn’è̝tre i zə gu zəkò
Stalevo 1: 87 - zə gu zəkòpčiš i fʌ̀rl’əj rəhàt’ v’è̝ke kəd’èt ìskəš
Stalevo 1: 100 - a s’è̝tne ìmə krusnà zànnu kròsnu d’èt zə gu snuv’èš’
Stalevo 1: 102 - səm prisnuvàlə də snuv’è̝š č’e zə gu nəvìeš nə kròsnu pàk
Stalevo 1: 114 - i zə gi nəvr’èš əf ədnʌ̀ dʌ̀skə i t’à e z dùpki
Stalevo 1: 115 - i s nèhi zə snuv’èš
Stalevo 1: 117 - zə snuv’èš i zə gu usnuv’èš tvà zəh òsem
Stalevo 1: 117 - zə snuv’èš i zə gu usnuv’èš tvà zəh òsem
Stalevo 1: 120 - nə nə žɨ̀ci i zə zəpàzvəš žìčkətə d’èt je ut kùp’enə pr’èždə
Stalevo 1: 127 - naỳəj zə gu nəvìjš
Stalevo 1: 129 - kəzàk udzàt’ ìmə vʌ̀rzən sùrne sə i tì zə gu naỳəš nə
Stalevo 1: 131 - əhə nə krusnòtu i zə navìiš i zàt tùrɨ̀š
Stalevo 1: 137 - i n zànnut krusnò zə gu nəvìjš pək če krusnòt zə tùriš
Stalevo 1: 137 - i n zànnut krusnò zə gu nəvìjš pək če krusnòt zə tùriš
Stalevo 1: 138 - nə stənʌ̀ ənòtu udz’àt kròsnu drùgotu utpr’è̝š i zə tkàeš
Stalevo 1: 144 - bərdɨ̀lu zə tràkəš də tkàeš
Stalevo 1: 160 - gr’èben’ə zə sə strušì̥ təkà ku ustàiš b’èz zʌ̀pci
Stalevo 1: 162 - pək tòj ə tòlku kɤ̀t punətkàiš zə prem’ɛ̀stiš zʌ̀pcit’ȅ
Stalevo 1: 163 - i pàk zə tkàiš
Stalevo 1: 173 - pod pòdnuški i zə gi sm’ɛ̀n’əš dɨ̀m’etnu zə tkàiš
Stalevo 1: 173 - pod pòdnuški i zə gi sm’ɛ̀n’əš dɨ̀m’etnu zə tkàiš
Vŭglarovo 1: 28 - dəkɤ̀t də sə uznuìš ùbəvə zə gəč’ɨ̀š
Vŭglarovo 1: 31 - zə stàne l’àbə səkà də sə dɨ̀gə dà təkà
Vŭglarovo 1: 57 - dà nə ədnò zə gu m’è̝tnəš pitnàese hl’àbə
Vŭglarovo 2: 87 - tr’àbvə də e d’ỳznu če zə gu tərkàl’əš
Vŭglarovo 2: 100 - ìmə səz bəndrùkə če tòj zə vərɨ̀ sə tərkàl’ə
Vŭglarevo 2: 102 - zə umàčkə …
Vŭglarovo 1: 118 - č’e e zə k nədùpiš nə ògən’ə də ugurɨ̀ də ugurɨ̀
Vŭglarovo 1: 119 - i təgàə zə ubɤ̀rneš zə tùriš l’àbə i zə sə̥ upeč’è̝
Vŭglarovo 1: 119 - i təgàə zə ubɤ̀rneš zə tùriš l’àbə i zə sə̥ upeč’è̝
Vŭglarovo 1: 119 - i təgàə zə ubɤ̀rneš zə tùriš l’àbə i zə sə̥ upeč’è̝
Vŭglarovo 1: 120 - zə puhlùpiš i vrɤ̀šnik udgòr ìməhme ugurɨ̀š i vrɤ̀šnikə
Iskrica 3: 17 - kòj žə mə isdɤ̀ržə də ìdə də ùčə n’àštu i

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut