žə

Verb form: 
fut
Lexeme: 

Lines where žə appears

Trŭnčovica 1: 12 - prài se gudèš nə.ùtre žə sə pòčvə svàdbətә̥
Trŭnčovica 1: 46 - dètu žə spɨ̀ i čùpət nə vrətàtə gərnè̟ li bɨlò
Žitnica 1: 7 - i sàm səmɨ̀čkə žə si tvàrə kulàtə i že jə dukàrəm
Vŭglarovo 2: 90 - udà žə gu nəprɤ̀skəš či slàmə

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut