ž’ìtutu

Meaning: 
grain
Gender: 
n
Lexeme: 
Definiteness: 
def
Number: 
sg

Lines where ž’ìtutu appears

Zabernovo: 39 - slàmətə jə zìmə vɛ̀terə ž’ìtutu pàdə tùkə nə drùgətə stɤ̀rnə
Zabernovo: 43 - tò e udvɛ̀enu tuvà vèč’e tvà e ud’ɛ̀ennu ž’ìtutu
Hvojna 3: 8 - də mòž’ də sə ukàp’e ž’ìtutu də mòž’ də pòsl’e

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut