ž’inà

Meaning: 
woman
Gender: 
f
Lexeme: 
Number: 
sg

Lines where ž’inà appears

Drjanovec 1: 51 - t’ì b’èž’ ž’inà ni mòž’iš dɤ skàrɤš tòz živòt
Drjanovec 1: 53 - tì n’e mòež dɤ gu iskàrə tòjtə ž’inà š’ɤ zɤvàri mòjta
Drjanovec 1: 54 - mòjtɤ sɤ č’i̥t’è svikɤ̀rvɤ v’èke pə tòjtɤ ž’inà šɤ bɤ̀di snɤxɤ̀

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut