ženà

Meaning: 
woman
Gender: 
f
Lexeme: 
Number: 
sg

Lines where ženà appears

Repljana 3: 27 - ne čìne ga deràmčeta ò ženà pa si nòsi na ràbutu
Eremija 3: 61 - kvasèc odnèkade zèma od nèkoja ženà pa go pòdmesa
Eremija 5: 92 - na dṛ̀ta ženà dàjte tùka pritrùpajte sàmo me ispišète na
Šumnatica 1: 16 - tàa ženà səs nàs e dà t’à e ot amèrika
Šumnatica 1: 24 - ò dòbər dèn [laughter] ut amèrika tàə ženà
Šumnatica 1: 60 - àjde àjde sàa ženà ud amèrika èj
Skrŭt 1: 17 - i tàja ženà vìka de tì štò žìto rasipà kažùva
Skrŭt 1: 50 - càl dèn spìe i vrɤ̀šta s fàšta go tàa ženà
Stikŭl 1: 104 - ìštət lɛ̀p ìštət tə təmàn gi atùkə gəlčɛ̀hme s ednɔ̀ ženà
Široka Lŭka: 20 - ženà du ženà i junàk du junàk i pejɛ̀hme
Široka Lŭka: 20 - ženà du ženà i junàk du junàk i pejɛ̀hme
Sŭrnica 1: 163 - da a ìmaše li takɤ̀f običàj ako ə ednà ženà
Belica 3: 65 - dà dà dà dà znàči ə e kòlko màslo pràveše ednà ženà
Oborište 1: 30 - i fs’àka ženà si mesì
Oborište 1: 31 - fs’àka ženà si mèseše domà l’àba
Gradec 1: 87 - dojdè ednà ženà od gṛdɤ̀ da bàam na ednò detènce
Drjanovec 1: 64 - n’àmɤ nɤkɤd’è nɤmèr’ tàt’i inɤ̀ ženà dod’ t’à dòd’i z dv’è
Petrov Dol 1: 104 - i čàkəj kujà ženà tòs ubičàj gu dàvəmi b’èb’itu
Gorna Krušica 1: 143 - aà jà jà tàa sɤ̀štata ženà e jà

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut