žìtu

Meaning: 
rye
Gender: 
n
Lexeme: 
Lexical variation: 
ръж
Number: 
sg

Lines where žìtu appears

Mogilica 3: 17 - dɛ̀tu imɛ̀hme tərlì də ràdə žìtu tò sə zəràste
Kovačevo 2: 23 - ìmə žìtu k’i si nəhràniš kukòškitə nèmə
Vŭrbina 2: 14 - č’e i mis’ìr i žìtu t’è jədɤ̀t sìčku i tèj im dàvəhme
Belica 2: 86 - emi žìto sàmo z žìtu čenìca kojò e za esèn'o
Tihomir 3: 8 - jermʌ̀ žìtu

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut