ɑ̀s

Case: 
nom
Lexeme: 
Person: 
1sg
Linguistic trait: 

Lines where ɑ̀s appears

Golica 4: 2 - ɑ̀s vèk'e əmèn stògudìšna divindis'è bɑ̀bini səm čùvələ
Golica 3: 6 - Kòj ɑ̀s li
Golica 4: 9 - ama ɑ̀s ni ni gù znɑ̀m s'ɛ̀jə̟t li
Golica 6: 21 - i ɑ̀s ustɑ̀nəh səmìčək i bɑ̀bətə umr’à i sinɛ̀ mɑ̀l’kijə
Golica 6: 23 - i i ɑ̀s seɑ̀ tɛ̀j vərt’ɛ̀ sɛ sàm
Golica 5: 97 - i jàden’e ìmət əm nə stòl səd’evə əmə ɑ̀s kɑ̀e
Golica 3: 98 - ɑ̀s enɛ̀ zapòwnih počtì i tɛ̀zi̥ godìna
Golica 3: 131 - ɑ̀s molèbija
Golica 3: 134 - ɑ̀s gi znàm
Golica 3: 163 - am n'èka zəkòl'at idìn kurbɑ̀n' ɑ̀s n'èma də ìdə
Golica 3: 164 - ɑ̀s i də n'i vəlì ɑ̀s mòjə às səm na pɛ̀t'ə v'èke
Golica 3: 164 - ɑ̀s i də n'i vəlì ɑ̀s mòjə às səm na pɛ̀t'ə v'èke
Golica 3: 165 - ɑ̀s v'èke na gròbištətə amà n'èka nə zəvəlì za wɑ̀s
Izgrev/Vm 1: 4 - nə č'uš'm'ɛ̀tə hòdim tòj səs kun'ète ɑ̀s səs kubìlicə̥tə nə ràmu

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut