əə

Pragmatic: 
disc
Lexeme: 

Lines where əə appears

Golica 3: 61 - əə
Stakevci 4: 5 - əə
Stakevci 1: 89 - əə a jà kat ne sɤ̀m vidèla segà nèma da plàštaš no
Eremija 1: 21 - tòku carvèno izvèstie da nèma əə štò da pràime i ostarèxme
Šumnatica 3: 65 - əə ž’ùpki de jòk pràite vəv burkàni vìe gà slòžite
Huhla 6: 102 - ə ə
Graševo: 107 - əə
Belica 2: 153 - əə
Tihomir 2: 82 - əə

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut