ə

Pragmatic: 
disc
Lexeme: 
Lexical variation: 
а

Lines where ə appears

Golica 2: 20 - ə nè nìe sme ot sòfia ama dnès dnèska sutrintà
Golica 3: 37 - am ə wòt' pìtɛt
Golica 3: 75 - vìkaš na nègo i da se mòl'at ə
Kozičino 1: 115 - ə kàk se z tì znàči ə kòz’inicit’è nə tepəvəčàrite gi dàvaxti̥
Rakovski: 24 - kətu fəstɤ̀čə ə pək nàj mnògu kilugràmɨ berìš
Trŭnčovica 2: 83 - ə če že kusɤ̀ gul’àmətə sestrà nə mòjtə màjkə
Repljana 1: 92 - da se vṛ̀nem ə ò àjde àjde jùtre če si ìdeš
Garvan 1: 14 - drèškətȁ ə tɤ̀j ə tùj drèškə sə kàzvə ə
Garvan 1: 14 - drèškətȁ ə tɤ̀j ə tùj drèškə sə kàzvə ə
Garvan 1: 116 - ə pək mɑ̀s:t'ȅ tò nəpràenu màsi əmə
Bansko: 47 - ə dobrɛ̀ ama jà seà a pràva sà si sà a pràim drùgujàče
Bansko: 117 - ə prɤstɛ̀na
Malevo/Xsk 1: 1 - dobrè a sjà mòjš li pɤ̀rvo da ni raskàžeš
Malevo/Xsk 2: 30 - i ošte ə
Malevo/Xsk 2: 75 - [laughter] kədè ə jà təkà ɨ̀kəm bàbə vɨ̀kə ɨ̀kəm tò
Mogilica 1: 1 - ə kəkò ès èšte də pìtəte kəkò še pìtət
Mogilica 5: 8 - dà ə nè ako tr'àbva də də kàže glàdnite kədè gi pugrìbate
Moglica 1: 9 - ə kàk stàva tàa ràbota
Mogilica 3: 10 - ə rɤ̀ž
Mogilica 6: 61 - ə č'e kədè še [laughter] tò məšìnə də vərì
Drabišna 1: 6 - kàk sed'ɤ̀t ə
Drabišna 1: 59 - ə nìe gl'èdəme n'àmə s'à s'à kò gl'èdət sià nìštu n'àmə
Kovačevo 1: 33 - ə təkà
Kralevo 1: 1 - à ə əm hàk e sigɛ̀ če slət tvà mi b’è̝še mɤ̀cno
Kruševo 3: 6 - tə òšte ə
Kruševo 4: 10 - p’èd dèn’ə ne sm’è puč’ìnuvàli i ə znàeš li
Kruševo 2: 34 - mi kàk ə pres p'èt vèč'erə tuvà gu pràeh redòvnu
Leštak 2: 11 - da stoj’àt vkɤ̀šti da pomàgat ə
Leštak 2: 12 - ə segà fkɤ̀šti də sə učʌ̀t də pumàgət də
Leštak 3: 24 - ə tì ednuvr’èmenu i zəpìsvəš
Šumnatica 2: 17 - ə e e segà segà rəspràjət tàə sùtrin
Stalevo 2: 40 - ə tvà sə kərəmànk’i krùši̥te̥
Huhla 5: 1 - ə tvòjta màjka trimìreše li
Huhla 3: 8 - ə ìməhme tòj b'àše kət ə təkɤ̀u gu kàzvəhne mɤ̀šku
Huhla 5: 9 - ə
Huhla 4: 11 - ə mòže də ə pləninɤ̀ əmə nè e təkà visòkə i tàm
Huhla 6: 11 - ə dòstə b'è
Huhla 2: 49 - ìmə ədìn èj tùkə ədìn d'àd dimìtər ìmə è tùkə ə
Huhla 6: 76 - ə ə zəštò təkà
Huhla 6: 76 - ə ə zəštò təkà
Huhla 6: 82 - ə ə vèk'e sə dàli
Huhla 6: 82 - ə ə vèk'e sə dàli
Huhla 6: 100 - əm dà nəm'èrite ə b'èki nì sme im'àli
Huhla 2: 107 - ə tugàj n'àməše jà p'èd dicà ə̀ c'àlə nɤ̀š ne sɤ̀m lègnuvələ
Huhla 2: 110 - ə bàt tàn'uite dicà gà dòjduhə učìlište kət t'àh n'àməše
Vŭglarovo 2: 107 - ə əmə tɨ̀ zəpɨ̀svəš
Vŭglarovo 2: 114 - ə ə təkà e
Vŭglarovo 2: 114 - ə ə təkà e
Bangejci 1: 27 - ə ìmәm dәšter’ɤ̀ t’à žuv’èe vəf grədɤ̀ әmә si ìdәt
Bangejci 2: 29 - ə pək tuvà tùkə
Bangejci 2: 53 - səs iglì dib'èli gul'èmi iglì dɤ̀lgi kətu i širòko ə pək čuràpa
Brŭšljan 3: 7 - pròletnu uv'ès ə rənì kuìtu ni ni beə nùž'ni
Brŭšljan 1: 30 - lɤ̀č'exə tel'ètətə xrànexə gi ə edìnijət ədìnijət də kàž'e
Brŭšljan 3: 32 - ili pək ubràtnu əku nèməš skilimìdi ə zəbìjem kòl':etu
Černovrŭx: 23 - ə tɤ̀j gurɤ̀tə kàktu i str'èl'ət də predizvest'ɤ̀t či ìdi tùkə
Gela 3: 56 - ə
Stikŭl 1: 43 - ə pək ezgà e sᶤìčku mlədèšček čə̥ kəkvò də ìdiš də də təkòvə
Gorno Vŭršilo 1: 3 - ə kakvò e imàlo f tèkezèto sìčko sam rabotìlḁ
Graševo: 60 - ə sus stòkite ə tɤč'ème predème sìčku rəbòtehme tugàvə
Prestoj: 10 - ə če ut slìvi
Prestoj: 15 - ə z’èmət sa slìviti nəsìpvət sә̥ təvɤ̀tə sə nəpɤ̀lvə sə iskəvər’àvə
Sŭrnica 4: 8 - čɤtmɤ̀ dərvà bilà ə təkà mòjə bəštà [unintelligible]
Sŭrnica 4: 54 - ə f udž’àkə vɤ̀tre zəkàč’iš’ ìmə idnòvrɛ̀meš’en kəndžìl ž’il’ɛ̀zən
Trjavna: 189 - ni sɤ̀m pràilə às ə
Trjavna: 231 - ə snòšti nàl’ prevəl’à màlku
Trjavna: 233 - ə be pàk e dubr’è kvò də pràiš
Vŭrbina 4: 8 - ə càrevicətə ə s’èeme prul’ètešnu vrème kugàtu jə ur’ème s vulòvete
Belica 3: 65 - dà dà dà dà znàči ə e kòlko màslo pràveše ednà ženà
Oborište 2: 15 - ə xòdexme
Oborište 2: 120 - è ə s’àko momìče li mòže da bɤ̀de vàjdudùlka
Gradec 1: 2 - tì mi bèše obeštàla nèšto n'àkvi dùmički ə bàsni da kàžeš
Gradec 1: 99 - i onì ma sɤblìčɤt tàm ə jà ne mòžem nìšto

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut