ə

Pragmatic: 
hes
Lexeme: 

Lines where ə appears

Kolju Marinovo 4: 14 - səs vulòviti fpr’ègnət vulòviti i ubikàl’ət təkà de ə
Izgrev/Vm 1: 2 - hòdihme nə nìvə tàm ž'e ə ž'ènim nə nìvətə spìm
Izgrev/Var 2: 4 - də mòžim də udv'ɛ̀imi ə murenìn sìlnu dùhə znàč'i
Trŭnčovica 1: 36 - kàzvə às ti pudər’àvəm nuštuvɨ̀te ə ugrɨ̀pkətə pištɤ̀
Trŭnčovica 1: 42 - utɨ̀vət səz bànɨcɨ səs ə u pò ugòdnu jàdene də rànəd bùlkətə̥
Žitnica 1: 1 - nəlɨ sɨgà si prɨkàzvəm’e səs nàšte ə s nàšijə sɨ̀n
Žitnica 1: 5 - u sòfijə às vɨ̀kəm səmɨ̀čkə səs ə vulòvet’e še ìdə də uprè̟gnə
Žitnica 1: 8 - priz bəìrə kɤ̀ktu j ə dɤ̀lək vè̟ke̝ bəìrət i žə sə vɤ̀rnə
Žitnica 1: 9 - i pàk šə ìdə i skàrvəjmi pu ə četirìjse kilà càrvicə
Žitnica 1: 10 - samɨ̀čkə vɨ̀kə də gu berɤ̀ pək ə bəštà mi bèše čubàn
Žitnica 2: 10 - ə tɨ̀kvɨ sme s’èjəlɨ ə pəmùk sme s’èjəlɨ vasùl
Repljana 1: 1 - kəto màlka si xodìla sìgurno sɤs ə govedàrka
Repljana 2: 37 - ə ə napràimo podròbica lùk zelèni natùramo
Repljana 2: 37 - ə ə napràimo podròbica lùk zelèni natùramo
Repljana 2: 102 - ot ə sɤvètɤt mì po n'ì po n'ì po n'ì
Repljana 1: 124 - pa ə mi se ràduje tàm če sɤm bṛzìla po jàgancite
Garvan 1: 61 - i ə krɤ̀snik utsàm utàtək ìmaš krɤ̀snik i krɤ̀snicə
Babjak 1: 22 - gul'ɛ̀mətə fùrn'ɛ ə unuvà pò màlkə p'eš zbìra du
Markovo: 17 - tòj sv’èkərə kəzàl ə n’àmə də sə vɤ̀rnə
Markovo: 33 - ə tòj ə d’àdutu kumàndwə i tòj gu slùšə
Markovo: 49 - tɤ̀j ə i bàbo mìlke tì u xòdila li si nə učìlište
Markovo: 69 - sàmu sɤ̀butə pridàvaa əmə às ə ìč ni gù ubìčəh [laughter] zəkòn bòžiə
Markovo: 72 - mə kvò pràim mi p’èt ə dvàmə bràt’ə sm’e i trì s’èstri
Markovo: 98 - ə stɤ̀knim idìn gul’àm ògen i nìj prid’èm
Markovo: 115 - [laughter] kuè ə sə vid’èli kuè sə ne vid’èli [laughter]
Markovo: 128 - də bìj ə pək ə mòjə bəštà kətu̥ kài tòj tvà mumčè
Markovo: 143 - əma ə ni mòe tò òšt’i ìmət mnògu ràbutə
Markovo: 145 - əmi ə čirpàn žuv’èjət čirpàn kɤ̀štɤ ìməmi
Markovo: 183 - jɛ̀ dàvət bubàək mu vìkət ə dv’è ìl’ədi l’èvə pəzərùvət
Markovo: 185 - ə čìču ìmə idìn čiču i t’èə ìmət svòj čuv’èk d’è
Markovo: 187 - nìj ìskəmi ə tòlkus pərì əkù dəd’èti ža a dəd’èm
Markovo: 192 - ə màjkətə i bəštàtə mɤl’čɤ̀t i unìjə sv’èkərə i svikɤ̀rvə
Markovo: 206 - mi ə kàzvaa ami vìkət à nì gə dàvəmi
Malevo/Xsk 1: 7 - dàž’e ut ə šus’è̝t nə tùkə sə kàzvə tùrskətə məhlɤ̀
Malevo/Xsk 1: 19 - ut ə tùrcite nɨ̀vite i təkà
Malevo/Xsk 1: 33 - i dàž’e b’àha ə stàr:te b’àhə təkà m səs tùrci̥t’e bl’ɨ̀ski
Malevo/Xsk 1: 34 - uvəžɛ̀vəhə sə i sl’ət tvà ə əm
Malevo/Xsk 2: 77 - i mlògu mlàdə umrè i mlògu b’e̝še dubrɤ̀ ə ɨ̀kəm
Malevo/Xsk 1: 101 - ə nàči vìe nìvi ste ìmali predì da stàne tèkezesèto
Malevo/Xsk 1: 107 - mòjə mɤ̀š ə i tòj rəbòteše i ìməše s’əstrà mumɨ̀č’e b’èše
Malevo/Xsk 1: 120 - təkà de priz l’àtutu priz ə jùni jùl’i i pòčvəmi də ž’èn’em
Malevo/Xsk 1: 121 - pribɨ̀rəme žitòt pək càrevɨcətə nəpròl’et jə s’àvəhme pək ə
Malevo/Xsk 1: 127 - ə a čijà ràbota e da zasèe nìvata
Malevo/Xsk 1: 161 - i da k pòldzvət pə i tugàvə ə pribɨ̀rəhə pəmùkə vəf kuperàcijətə
Malevo/Xsk 1: 180 - ə càrvɨcətə sə kòpə zəuràvə sə
Malevo/Xsk 1: 208 - əmhəm ə tùka vəv dvòra li se vɤršè
Malevo/Xsk 1: 220 - i də nòsɨš i tugàvə səs ə tvà səs kàcte nòsehə vudà
Malevo/Xsk 1: 247 - nəpɤ̀l’n'ət gu f həmbàre i ut ə izvàdət ut g’òzə žɨtòt
Malevo/Xsk 1: 253 - [laughter] spec’àl’ni g’òzuve zə žɨtòt od ə dɤ̀ski nəpràenu̥ f hambàre
Mogilica 3: 8 - ə əmi təkòvə ə
Mogilica 3: 8 - ə əmi təkòvə ə
Mogilica 3: 11 - ə màlko màlko tùk tàm n počtì nèmə
Mogilica 3: 22 - i kàk ə kàk se rabòti tərlàta kakvò tr'àva da napràiš
Mogilica 1: 41 - mò də je ə izberèš pò zə f nɛ̀kvu pò̝ pròstu də pràiš
Mogilica 6: 46 - ə [cough] tì si i oràl i kupàl nalì
Mogilica 3: 78 - ə nì pò rànu nəlì beme nè f tèkezesè imɛ̀hme əmi
Mogilica 3: 92 - kɔ̀š'ti nəgrədìhə mnògu sme ə zlubèni nìe usòbenu
Mogilica 3: 113 - f tèkezesètu dəjɛ̀č'kə sèdem gudìni vəf ə dòlu etɤ̀s fèrmə
Mogilica 5: 123 - ə pək slet tùj vìka snəhɔ̀nə ə t'à rabòti
Kovačevo 1: 188 - zàdenì gu igràjəh nə unuvà vr’ème jàs ohò sn’àk du kul’ànu ə
Kralevo 1: 7 - p’ejət òrətə svìrət ə če izl’àzəə məšɨ̀n’
Kralevo 3: 13 - bəlkànckite selà i drùgu tàm tupòluu ə a nàštu s’èlu
Kralevo 3: 14 - ìmet nòsɨ nə ə tùkə e tvà nə vɨsòku̥tu nə vərhə̀
Kralevo 1: 14 - hə i dàvəme vek’e tòj zɨ̀mət t’èkezesè̝tu tìj ə ni dàvət
Kralevo 1: 15 - nìe č b’è̝hme ə əf ədnɤ̀ kɤ̀štə trɨ̀ brà trɨ̀mə bràtə
Kralevo 3: 24 - ə nə tùrcku vr’ème kogàt ìməlu n’àkəf sɨ kràl’u vəjvòdə
Kralevo 3: 26 - ə i sigɛ̀ tvà znàm ut d’àttu mi ud d’àdu s
Kralevo 2: 48 - è səs ə òdvəricə ili səs sɨ̀rence təkà rəstòkuvəš listàta če
Kralevo 1: 52 - če nɨ̀ž’ət i p’è̟ət i nɨ̀ž’ət əmə ə kət məšɨ̀nə
Kralevo 3: 55 - kò gu sə premàzali ə təkà də umr’àl kə f smòl’ənsko
Kralevo 2: 60 - də e səs nəpràenu burɨ̀lutu də e nəpràenu təkɤ̀vu ud dɤ̀rvu ə ə
Kralevo 2: 60 - də e səs nəpràenu burɨ̀lutu də e nəpràenu təkɤ̀vu ud dɤ̀rvu ə ə
Kralevo 1: 64 - nàči ə t’èkəzəs’ètu tòlku b’èhme speč’è̝lime si blòk sɨ nəpràihme
Kralevo 2: 104 - a kòj hòdeše vəv ə po krɤ̀čmi po d’uk’àni
Kruševo 1: 31 - a t’è truìcətə ə t’è sìč’kitè ne muž’èə
Kruševo 3: 59 - ku təč’èš ə š’əltè ud dvà kàtə
Kruševo 1: 68 - i s’à ə tàm i dùma l’ènkə dùmə kàko l’ènko kəkvò stàvə
Stalevo 2: 12 - nə dòktur n’è sɤ̀m utišlà nè ə
Stalevo 4: 41 - kət segɛ̀šnit’ȅ ə nàšte b’àha tkàenu sàmu č’i n’è e kùp’enu
Stalevo 4: 42 - vìkəm kàkə Marjònə də vɨ̀š səs ə dr’è̝škətə ìkəm ubl’akənə
Stalevo 2: 67 - pək ə s’èlutu kukòšk’i kukòšk’i
Stalevo 1: 162 - pək tòj ə tòlku kɤ̀t punətkàiš zə prem’ɛ̀stiš zʌ̀pcit’ȅ
Huhla 3: 3 - də b'àše v'èke əm b'àše màlku mɤ̀kə dè òt' nəl'ì ə zèhə ni
Huhla 6: 25 - əm kəkò ne ər'èsvə čem ə wòt' tòlkus skəpotìjə stànə à
Huhla 5: 30 - dvà pɤ̀t'ɨ sə jàlə i ə fs'àki pùs si e
Huhla 2: 71 - dà ìməše ìməše tò ə
Huhla 6: 93 - òti še ə kò še jàm mà
Oreše: 33 - i jà b ə ustànəhme vèke təkà siràč’etə ə pə
Oreše: 56 - vəv dž’əhn’èmə sme ə tè samu zbɤ̀rkəə ədnò
Vŭglarovo 1: 89 - s’è̝tne pòm’etə pək ə pepelɤ̀ um’et’è̝
Brŭšljan 3: 29 - ut kəkvì ud dərvò bè zəbìjeme ə kòl':e vəv zem'ɤ̀tə
Graševo: 25 - ə vèlingratska
Graševo: 28 - pèti ə àvgus hil'àda dèvestin devedesè i ftòra godìna
Graševo: 39 - dà a màjka ti kɤdè ə bèše ròdеna
Stoilovo 1: 16 - vəf p’ètək velìki p’ètək vəf ə p’ètək srèštu sɤ̀buta sutrintɤ̀
Stoilovo 1: 17 - vəf č’etvɤ̀rtək ə vəf ə sɤ̀butə sutrintɤ̀ hòdime tə gu pugreb’ème
Stoilovo 1: 17 - vəf č’etvɤ̀rtək ə vəf ə sɤ̀butə sutrintɤ̀ hòdime tə gu pugreb’ème
Malevo/Asg 3: 51 - dušlòlu v’èč’e nəkrivìlu sə ə tr’àvə
Momčilovci: 1 - už’ènix sə nə trìjes i p’èd gudìni i p’e ə d dà
Pavelsko 3: 3 - ə pək f sɤ̀butə nəh ə ned’èl’ə f ned’èl’ə sutrintɤ̀
Prestoj: 12 - ə pistìlə z’èmə sə t’è ìməše idnì təvì gulèmi təvì bəkɤ̀reni
Prestoj: 39 - kətu təgàr mu kàzvət pək ə dərmòn mu kàzvət
Prestoj: 40 - ə àsəl pu zə slìviti
Prestoj: 48 - tuvà ut ə təvɤ̀tə sìpvət vəf təgàrə
Prestoj: 52 - i sa vrì v’èči dukətu ə dukòlkutu ìskəž də gu zgəstìš
Prestoj: 54 - pək ə pistìlə pistìlə sə pràjət pustàfki nə məgàrətə i dɤ̀ski
Stančov Han 1: 5 - ə mnògu ìdət tәkòvә i stàriti i òd’exә pu s kɤ̀štiti
Stančov Han 1: 13 - əm či təkòvə n’àkuj səs ə fòrm’enu pək n’àkuj kàktu sə sì
Stančov Han 2: 13 - às kətu dudòx ə d’iv’itnàese gudìni sə užènih dudòx tùkə
Stančov Han 1: 14 - kәt n’èmә fòrmә n’èmә b’èši tùkә be ə b’èd’әn nәròt bè
Stančov Han 2: 15 - ə dubr’è əmə svikɤ̀rvətə kàe ɤ t’à utìdi s ufc’èti
Stančov Han 2: 29 - tò ne ulàv’ə ə ràbutə s’è tòpkətə
Stančov Han 1: 37 - i tùkә sәs è sәs ə tәkìvә šàreni tәkòvә
Stančov Han 1: 50 - ə l’àtutu nә rikɤ̀tә òdim dә gi b’èlim izb’èlvәmi plәtnàtә
Stančov Han 1: 53 - a s səs kakvò predèš ə u
Stančov Han 1: 56 - әmi tәkà nə ə ùrkә nə nad’èniš
Stančov Han 1: 58 - i nә nə dɤ̀rvinu ə tәkòvә vɤ̀ržiš tùj i vrit’ènutu
Stančov Han 1: 62 - i dә dә də gu pridɤ̀t ə nә fàbrikә әmә
Stančov Han 1: 74 - də dɤ̀rvini dɤ̀rvini tәkòs ə nәpràeni stәpәlcà i stɤ̀piš nә n’ègu
Stančov Han 1: 92 - ə buì si ìmәši tugàs buì buì buì
Stančov Han 1: 95 - kupùvəxmi gi ə dà
Stančov Han 1: 103 - čiìs ə nә mumìčitu si nәpràiš trɤ̀gniš š ìdiš nә svàdbәtә
Stančov Han 1: 106 - i nә s’èkigu nә rudnìniti sìčku rìzә ə ə gàšti
Stančov Han 1: 106 - i nә s’èkigu nә rudnìniti sìčku rìzә ə ə gàšti
Stančov Han 1: 107 - sìčku si pudnàsәt tàm nə vìkә idìn trɤ̀gvә pu ə trәp’èzәtә
Trjavna: 62 - onàz ə
Trjavna: 68 - b’èču ə tàzi
Trjavna: 73 - na lìn ə lìza lìza
Trjavna: 83 - ə pə e tɤ̀jz ə vəlentìna e tàm
Trjavna: 93 - tùka fsìčko si pràvite ə
Trjavna: 97 - əm ə kàg
Trjavna: 123 - ə n’è i kàktu òfčitu kràvitu
Trjavna: 162 - a ə nə sìrenetu kvò mu slàgate̥ z zə də stàne
Trjavna: 176 - e tò pridì stàvəlu səs ə
Trjavna: 178 - idnò vr’ème səs sìrišti kəd zəkòl’ət ufcɤ̀tə ə tùj jèrenci
Belica 3: 59 - ə t'à si se edè sìpvaš si a pìeš si a
Belica 3: 99 - da ə sì go čìstiš odgòre ako ne bàrneš desetìna dèna
Oborište 1: 54 - ama k znàči ə kɤ̀štite ne b’àxa kato tìja
Oborište 1: 58 - ama tàa kɤ̀šta vàšta e stàra ə i kòlko e stàra
Oborište 1: 61 - pedesè è znàči predì tovà vəf ə onìja stàrite
Oborište 1: 93 - ofcète ofcète gi sme takòva zət nə ə
Oborište 1: 139 - mi kupùvaxmè pa n’àkoga i pràvea ut ə ègnetḁtḁ
Oborište 1: 163 - mi pràvexme če i go tàm za kato n’àkoga ə
Oborište 1: 164 - sìpea go vɤf ə kàci tò si m napràveno takòva
Sveta Petka 2: 39 - kàk im vìkate vìe da pàlite od bòr eni ə ə
Sveta Petka 2: 39 - kàk im vìkate vìe da pàlite od bòr eni ə ə
Sveta Petka 3: 111 - dà nàči i čenìcata ə se ràždaše tùka
Gradec 2: 6 - i go fṛlì tòa u bàrata a onì živèat ə
Iskrica 2: 4 - e n’è təkìvi cərùlki̥ əmi ut svìncki nəpràeni i təkà si ə b’à:mi
Iskrica 2: 7 - i kwòt ni dɤ̀t ə na bəštìte ni tvà i t’ut’ùnə usòbennu
Iskrica 2: 10 - n’è kətu f t’èkezesètu ə minàvə tàm kumìsijətə
Iskrica 2: 15 - nəpràeni sə lixìti ni i səs kurìšnici̥ gu prɤ̀ska:mi ə
Iskrica 2: 18 - às ennò vrème̝ òt n’àməm bràt’ə n’àməm s’èstri ə b’àh
Iskrica 1: 22 - vɤf s’èlo də mə ìskə i ə dòjdaa
Iskrica 1: 38 - tugà e às tɤ̀j b’àx əmə pò nəpr’èt ə ne sɤ̀ ìdvəli
Iskrica 2: 39 - sərɤ̀citi i səs ə šùmə càriičenə go nəvɤ̀rzvəme̝ i nəpràenə skèl’ə
Iskrica 2: 41 - ìməme pə skèl’ə put sùšinə ə tàm pək nəpràenə sərɤ̀citi gi zìməme̝
Iskrica 1: 50 - pàk ə pràjət inò xurò às nə m’ène zəbràiw dɤ̀l sə pràili
Iskrica 2: 52 - nə d’ènkuve̝ rəzvɤ̀rzvame go ot ə šùmətə i im gu dàəme̝
Iskrica 1: 64 - tò e tvà nəpràiš unuvà nəpràš ə də ìmə n’èštu
Iskrica 3: 72 - ə dàttə kugàtu e umɤ̀rlenə i kə kòj dèn tr’àvə sə uàgni
Baskalci 1: 84 - às ə kәtu saà vèke cèlu lèto sobirà:me sèno
Tŭrnjane 1: 16 - [laughter] ama tò ə nalì tṛ̀n’e kato ž ә
Tǔrnjane 2: 31 - ot kḷčìšta da rečèm ot ə
Salaš: 27 - e pa kvò sme rabotìli orèš kòpaš ə kvò si sàdiž
Salaš: 36 - jà sam imàla sàmo màjka i baštà što ə màjka mi e
Salaš: 41 - baštà trèto detè ə nali karàlo karàlo oženìlo se
Salaš: 45 - na trì gòdin no i togàva bèše tekà ə nèma dòktur
Salaš: 58 - ahà sɤs ə nalì sɤs fajtòn sɤs ə takòva i òn če
Salaš: 58 - ahà sɤs ə nalì sɤs fajtòn sɤs ə takòva i òn če
Salaš: 86 - nèma da kazùete a mì naprài kìselo ə kosàčko kìselo
Salaš: 113 - pa če pòsle nèma lèp ə zìmata kvò da se edè
Salaš: 120 - ə tekvòj ednò a
Salaš: 125 - ə è pà no si ìma ə ìma si no jà ìmam nègde
Salaš: 125 - ə è pà no si ìma ə ìma si no jà ìmam nègde
Salaš: 132 - i togàva ə tùk ìma ednò ɤ kɤdè napràeno onò tovà
Salaš: 138 - prài se ednò vɤžè pàk ə ot ə tovà od žìtoto
Salaš: 138 - prài se ednò vɤžè pàk ə ot ə tovà od žìtoto
Salaš: 150 - do ə vṛšìdbata i se pòčva a màjkata kojàto e nalì
Salaš: 155 - bogàti mnògo nè e imàlo sɤz ə živòtni pòveče
Salaš: 168 - što no i sɤ̀ga smo si takìva mì smo ə bɤ̀lgarete individualìsti
Salaš: 173 - ə kat òtide u čužbìna ispɤln’àva sìčki pravilà
Salaš: 180 - kvò kvò e ə kogà nè e imàlo vɤršàčki a kòni
Salaš: 200 - esentɤ̀ tàm u goràta a takòva ə na na plàstove nalì
Salaš: 206 - onò jàz màlko probà pòsle kadà stanùmo pensionèri a ə sɤsipìja
Salaš: 207 - vèrno ìmaš ìmaš jàgn’e ìmaš ə mlekò ìmaš sìren’e amà
Salaš: 250 - nalì tovà gòrništeto pa pòsle se naprài šivàč ə kòj ùme
Salaš: 251 - ìde pa nap ə napḷ̀ni sɤs vḷ̀na s kvò si imàl dè
Salaš: 252 - ama onò vḷ̀na ə na slàmjak se spàlo a kre a tekvòj
Salaš: 255 - a tegàj se dumàlo òdɤr dàže e bilò i ə takòva
Salaš: 258 - i onò màj če ə i sɤ̀ga čùjem
Salaš: 263 - tì ɤ na na tovà na ə tòj ə na pružìnutu
Salaš: 263 - tì ɤ na na tovà na ə tòj ə na pružìnutu
Salaš: 272 - ə ne è li raz kvò mu vìkaxte
Bela 2: 7 - emi no tùka tùka ùčea ot kalùger ə tìe učenìcite tùka ùči
Bela 2: 27 - orèšec ə i sèloto i i ga to gàrata gàrata
Bela 1: 92 - òn mu vìka gošò ə ne mòže taka dàj da zèmme
Bela 1: 117 - òn se òn se ràdvaše takà u ə nèma kvò da prài
Rajanovci 2: 11 - i sɤs cadìlo kato stàne gotòvo sɤs ə sìpe ga u
Rajanovci 1: 30 - a mì po ìma si ə gorà nò takàva dṛžàvna gorà
Rajanovci 1: 74 - a da znàeš dokɤdè e ə dokɤdè na kogà e
Breste 2: 12 - ìska da kàže ə kakvò še bɤ̀de dalì še bɤ̀de dɤždovìto
Dolna Sekirna 1: 6 - i u sɤvètɤt trèbe da se zapìše i pòsle kato ga kṛštàvaš ə
Dolna Sekirna 2: 46 - àjde sìčko rasturìše otkràoše u ednà selà si čùvaju ə postròjkete
Dolna Sekirna 1: 48 - pòpɤd dojdè tàmo i [laughter] kikò če stàne segà ə
Dolna Sekirna 2: 59 - nìe tèkezesè bèomo sekìrna tèkezesè stàdomo klònovo stopànstvo sɤs ə ə košarèvo
Dolna Sekirna 2: 59 - nìe tèkezesè bèomo sekìrna tèkezesè stàdomo klònovo stopànstvo sɤs ə ə košarèvo
Dolna Sekirna 2: 73 - a tùka odìli li sa mlàdi ə devojčetìja u sòviju da glèdaju
Dolna Sekirna 3: 81 - òn sàmo zàek edèše ə mòjɤt stàrɤc dìp ot svin’ù ne edè
Dolna Sekirna 2: 85 - mòmkin’a à ə tìja bìl oficèrᵊ
Dolna Sekirna 3: 85 - dà dà ə ìmaemo ednò kùče vìxɤr štò izlèzne
Dolna Sekirna 2: 96 - ə edvàm žìva ostàde i zatovà i decà nemà a
Dolna Sekirna 2: 112 - polovìn ə tikòvo letòto a do mìtrovdɤn za šès mèseca
Dolna Sekirna 2: 114 - pàso im òvce kràve govèda i ə tàja čorbadžìjkata umèsi zèlnik
Dolna Sekirna 2: 118 - nasrèt ə zèl’e i onà sèdnemo dvàma sìna ìma
Dolna Sekirna 2: 140 - ə sedè do ilìndɤn i mi ne dàdoše ednà stotìnka
Glavanovci 2: 1 - pòpɤt si ə ə tùka li si bèuše
Glavanovci 2: 1 - pòpɤt si ə ə tùka li si bèuše
Glavanovci 1: 4 - ot kvò drùgo ot kvò ot kvò bràšno ə ste pèkli xlèba
Glavanovci 1: 7 - i od ečmìk smo ə jèli lèp kà nè e imàlo
Glavanovci 3: 17 - màni às ə umìram od grɤmotèvici ot tovà ot tovà nèma stràx
Glavanovci 1: 22 - àjde da nè e ə morùza od morùzno bràšno skròp
Glavanovci 1: 24 - a fsèki dèn li se ə xlèp lèb se pečè
Glavanovci 1: 25 - a nè e sèki dɤ̀n ə zavìsimo od ə domočàdieto
Glavanovci 1: 25 - a nè e sèki dɤ̀n ə zavìsimo od ə domočàdieto
Glavanovci 1: 27 - ə pri nàs ə màk’a mi mèseše na nedèl’utu
Glavanovci 1: 27 - ə pri nàs ə màk’a mi mèseše na nedèl’utu
Glavanovci 3: 29 - ot ə mɤln’àta nèmaše vìka òblaci be oddèka izlèze pustin’àkɤt
Glavanovci 2: 52 - da se rabòti sɤs sekìru i sɤs ə teslù i sɤs svè
Glavanovci 3: 61 - mòkrat se ta da predizvìkat ə dɤ̀ž da zàjde
Glavanovci 1: 83 - nìe odnesèmo se od ə od snòpjeto napràimo kṛ̀sci
Glavanovci 1: 93 - turìl si gi e da se ə iskrìvi i ot leskòvi prùk’e
Glavanovci 1: 96 - a kòj ìma kon’ì sɤs kon’ì se vṛšè stòdžer vṛ̀že se ə južè
Bosnek 1: 8 - ot ə strinàrite i màma vìka da sakàx na svekɤ̀rva mi
Bosnek 1: 10 - i vìka s sestrà ti sčupì vìka tè e golèmata ə tèndžera
Bosnek 1: 15 - dòjdeha ot tàmoka i kàraxa čerèši sɤs ə košòve i nìe siromàsi
Bosnek 1: 22 - i nèmaše kon’è nèmaše tàja ə tìja takòva fàbriki da se rabòta
Bosnek 3: 26 - òn ə nalì ìma čeršàfče togàva xavlìja i ja dadè
Bosnek 1: 58 - se sobèra momìčetata i če pèja i zèma ə čimšìri
Bosnek 1: 66 - ìda ta go kàn’a kumò sɤs ə mùzika sos sìčko i dòjde kumò
Bosnek 1: 73 - da rìtne tovà kotèlo i da fɤ̀rli cvetjàta pres ə pres kɤ̀štata
Bosnek 3: 75 - sɤs ə pɤ̀sno sɤs takàva ogràda go zagradìme̥ mòl’a ti se
Bosnek 1: 89 - i po klàdnica ìdexme ə kadè li ne sè lùtaxme i igràeme
Bosnek 1: 114 - i na ezar jòsif ako znàeš ə kadè e na càro kal’àskata

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut