ə

Meaning: 
and
Lexeme: 

Lines where ə appears

Golica 5: 2 - i utìde w bez’erlìk’ u drùga dərdž’ɛ̀va ə č’e gu z’èha
Golica 5: 3 - i stuv’à ednà gudìna ə č’e gu z’èha bəndìt’tɛ̏
Golica 5: 4 - ə č’e stujà s’edemdes’è d’èn’ə ne gù znàemi
Garvan 1: 73 - ə krɤ̀snik
Mogilica 1: 77 - ə kòšnicə ət ut tàm e məžɔ̀s
Mogilica 5: 123 - ə pək slet tùj vìka snəhɔ̀nə ə t'à rabòti
Kruševo 2: 43 - ə jà si gu pubàrəf jà si gu l'ekùvəf
Huhla 5: 22 - m'èsu n'àmə də idène pɤ̀rvətə nd'àl'ə ə du ftòrətə ši idène
Huhla 5: 23 - icà sìren'e mlikò ə ftòrutu zəguv'àvəni du velìgd'èn' nìšto
Huhla 1: 47 - slàtku jàdene ə s'à də idɤ̀t təkɤ̀vu
Huhla 2: 81 - ədìn b'àše dušɤ̀l če s ədnɤ̀ ə prijàtelkə če nìe ut'ỳvəne
Bangejci 2: 24 - ə kòjtu si ìmə də prid'è šə prid'è kòjtu si ìmə
Brŭšljan 3: 19 - ə ìməne si g'unl'učìi xòrə tə pə edni pəs'àə
Graševo: 38 - ə nìe sme učìli ə du četvṛ̀tu udelènie səm učìla às
Malevo/Asg 3: 29 - še dunesèš vudɤ̀nə ə če š slòžiš bɤkɤ̀rən də sə vərì
Gradec 2: 2 - ə tòo nàj màlkea koto sa rodìl

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut