ədnì

Meaning: 
one
Lexeme: 
Other: 
adj
Number: 
pl
Linguistic trait: 

Lines where ədnì appears

Mogilica 1: 6 - tè sà kupùət sìčkutu sàmu zə ədnì pəntəlòne
Stikŭl 2: 135 - ədìn ìmə dvɛ̀ kràvɤ dvà dèn’ə ədnì ìmət trì kràvi
Vŭrbina 3: 67 - f səndɤ̀ci gu utnes’è̝me rəsàdəme səs ədnì pə š’ilà dikilìč’e

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut