əku

Meaning: 
if
Lexeme: 
Other: 
conj

Lines where əku appears

Rakovski: 30 - əku mə izvìkət əmə əku mə ɤrìsət tòj vɨ̀kə
Rakovski: 30 - əku mə izvìkət əmə əku mə ɤrìsət tòj vɨ̀kə
Trŭnčovica 1: 18 - utɨ̀vət səs mnògu karùcɨ əku e pò bugàckə dəšter’à
Žitnica 3: 20 - às əku zè̝mə də rəspràvəm òo ne mògə tɨ iskàžə sɨ̀čku
Garvan 1: 95 - təkòs imə mnògu kət si əku sì òdil' nə č'èrkvə
Garvan 1: 153 - əku si čùvələ
Markovo: 118 - šə sə užèniš əku n’è n’àmə
Markovo: 164 - màjkə i bəšta i že gə dədɤ̀t li i tìj əku rikɤ̀t
Malevo/Xsk 1: 165 - əku ìskəš pr’èždə əku ìskəš plətov’è əku ìskəš pərɨ̀ də tə dədɤ̀t
Malevo/Xsk 1: 165 - əku ìskəš pr’èždə əku ìskəš plətov’è əku ìskəš pərɨ̀ də tə dədɤ̀t
Malevo/Xsk 1: 165 - əku ìskəš pr’èždə əku ìskəš plətov’è əku ìskəš pərɨ̀ də tə dədɤ̀t
Mogilica 5: 1 - əmi vìš segà əku še mu rèkə čòrbəžì l'udèsu sə glàdni
Mogilica 5: 7 - li əku às učàstvəm f t'àh znàči də sə nəjədèm
Mogilica 5: 14 - əku sə umrɛ̀li tugàvə glàdnite kədè še gi pugrebète
Mogilica 5: 47 - znàči tì ne učàstvəš əku kàžeš glàdni smè
Mogilica 5: 57 - əku kàže stàrine l'ùd'e znàči t'à ne vlìzə
Mogilica 5: 79 - əku pomenè predì t'àh n'ɛ̀koj as i t'à kàzvə stàrite
Mogilica 5: 91 - əku e tùkə s e sòə stàrec ɛ̀ce dùmə gròznu
Mogilica 5: 106 - əku e nè bil mɤ̀š bìl hi e dèdu
Drabišna 1: 66 - nə nàž gudìni əku ìməši tòu pluštàt ìkəm kɤ̀vi hurà
Godeševo 4: 19 - ne sɤ̀m sàdil vɤ̀jš əku ìmə gròzde də àpneme
Godeševo 4: 20 - ili n'àštu vɤ̀jnu də pìjme še pìjme əku nè n'èməme
Kovačevo 1: 20 - i sigà əku ja xarèsvə mumìčitu mumčètu stàva nəpràvilə kìtka
Kovačevo 1: 111 - əku ìmə žəltìci k’e tùri žəltìcə nə kurdòne drùgi
Kovačevo 1: 190 - əm ìn ìnəči əku tòj ku ne mòže də zəspì i nìa təkà
Kovačevo 1: 198 - i k’i zəspì òtkərəj gu dumà k’i ližì əku əku stàni
Kovačevo 1: 198 - i k’i zəspì òtkərəj gu dumà k’i ližì əku əku stàni
Kralevo 2: 53 - ili pək b’ùulcə əku sme duìli
Kralevo 2: 75 - əku tr’àvə màlku udɨ̀cə də mu tùrɨš vòšte
Kralevo 1: 89 - tòj əku ìmə pərɨ̀ də kùpim tràktur [laughter] də ur’è
Kruševo 2: 38 - ùbəvə mòmə əmi əku mi ustàneš'e krìvu
Kruševo 3: 62 - i šə gu vàpcəš vèk’e kəkò ìskəš əku e b’èlu
Leštak 1: 10 - stò i pedesè dvèstə l’èvə tò əku ti e prijɛ̀tel šuf’òrə
Leštak 1: 11 - əku ti e blìzək ìnəče p’ètstutin l’èvə tr’àvə mu dədèš
Šumnatica 3: 107 - d ìi əku n’eməš hl’àp še ispeč’èš
Stalevo 1: 21 - zə jə isper’èm č’ɨ̀stə udʌ̀ əku n’èməš’ tùkə nə r’àkə̥tə̥
Stalevo 1: 171 - əku è dɨ̀m’ətnu č’è̝t’er’ č’è̝ter nɨ̀ti sʌ
Huhla 1: 2 - ku ìskə də ə kumənìskə əku ìskə dà ə rùsku
Huhla 3: 18 - əmə jà mu kàzvəm t'èbe əku tə b'àhə fàtili ə mur'ɤ̀t
Huhla 2: 37 - də nìžem t'ut'ùn' tàm əku n'àma tàm š ìdə tàm
Huhla 2: 38 - əku n'àmə tàm š ìdə də də sə mrɤ̀kne
Huhla 3: 46 - d'èt ìkəne hùbəu hùbəu əku ràbutèše̝ še ìməše
Huhla 2: 93 - də gu nəpredène mɤ̀ninkə əku e vritènutu màlku
Huhla 2: 105 - dà ə mɤ t'ènku gà e tènenku mɤ̀ segà əku tvà ti
Oreše: 50 - əku jə dəd’ète kàzvə gòrnətə rìzə vèčnijə wògən š’e vɤ v ugurì
Oreše: 55 - i tvà demèk əku kàž’eš’ nèmə gòsput’ n’è əku kàž’em n’èmə əlàh
Oreše: 55 - i tvà demèk əku kàž’eš’ nèmə gòsput’ n’è əku kàž’em n’èmə əlàh
Brŭšljan 3: 32 - ili pək ubràtnu əku nèməš skilimìdi ə zəbìjem kòl':etu
Brŭšljan 4: 45 - bəštà mi š'e z'ème tujàgətə əku ne òdiš tə upàli
Gela 2: 65 - əku i za v balgàrija balgàrija ne štè da e
Stikŭl 2: 78 - də hmɤ učìstiš əku e slàtku də hmɤ učìstiš pɔ̀rs i tìn’ə
Hvojna 2: 4 - n’è nə dib’èlə pòčvə i əku n’èmə səs kəkvò nəl’ì
Hvojna 2: 12 - əku e pò màlku č'ùkəmè jə səs vìlə s vìlətə sə č'ùkə
Sŭrnica 4: 21 - ili nɛ̀kəf kòl uttùk əku ìmə n’ɛ̀kəf pò zdràf dir’èk’
Sŭrnica 1: 71 - ut sìčku i əku ìskəš dr’èxi ìskəš nɛ̀štu pudàrəci ku ìskəš i
Sŭrnica 1: 133 - às iz gròbə š’ə və kɤ̀lnɤ əku sə z’ɤ̀mət
Trjavna: 251 - kuzìt’e əku pìtəš pò prijàtnu ut ut čuv’èka d’èt je kàzənu
Vŭrbina 2: 15 - kinà š’e i hràniš’ tò ne ž’ivèi həjvànən əku mu ne dàəš
Vŭrbina 3: 100 - pək əku n’è̝ tugàvə səs d’èləni dɤ̀ski enik’yvə
Vŭrbina 4: 118 - kòjtu sə umìe tàm mu minòvəš’e nèštu əku ìmə ràni
Sveta Petka 3: 97 - n’è sme sè pu bəìretu əku nèmə vèter ustàvəž zə səbəlentà
Petrov Dol 1: 80 - e na mumìče əku è mumičinci gu krɤštɤd girgànə
Baskalci 1: 14 - trèbva dә mi zәdàeš vәpròs tә әku mògә dә ti udguvòra
Baskalci 1: 143 - әku sɤ pòveče òfci ili pòveče mɤzničàre trì čètiri stòla ìma
Baskalci 1: 144 - dә kàžeme әku sә pò màlku trì stòla ìma
Baskalci 1: 201 - àku àku ti sә glèdә әku ti si i gledàl ùbәu

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut