əlì

Meaning: 
or
Lexeme: 

Lines where əlì appears

Babjak 2: 6 - pu zeml'àtə vrɤzème dvà kun'à əlì trì əlì čètiri
Babjak 2: 6 - pu zeml'àtə vrɤzème dvà kun'à əlì trì əlì čètiri
Babjak 2: 24 - a kugàtu sə vɤršɤ̀t xòrətə s kràvi əlì s vulòve
Babjak 2: 25 - vulòvetò se fprègna: f jərèm əlì pək kràvite gi fprègna:
Sveta Petka 1: 161 - zə ədnɤ̀ gudìnə əlì zə dvè tugà gu nàtč’i

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut