əmə

Pragmatic: 
disc
Lexeme: 

Lines where əmə appears

Golica 3: 100 - əmə tugìs
Golica 3: 119 - əmə tò togàa prədì bìlo bis parì sigà tr'àa
Rakovski: 30 - əku mə izvìkət əmə əku mə ɤrìsət tòj vɨ̀kə
Malevo/Xsk 1: 54 - əmə mòjə tàtku umr’è mnògu mlàt umr’è
Malevo/Xsk 1: 113 - əmə nə nə nədnič’ɛ̀rite zə dòjdət ùtrɨn jàdenetu hmi gòtovu
Kralevo 3: 23 - e əmə tuvà se prikàa če inò vr’ème tùkə ùš
Kralevo 3: 39 - əmə tòj bɤ̀lgərɨ̀nə izl’àl sɨ̀len nədvɨ̀l tùrcite tùrckite pehlivàni
Kruševo 4: 6 - p’èd d’èn’ə p’èd d’èn’ə gù sme prəznùvəli əmə dərž’ɤ̀t
Kruševo 3: 18 - əmə ne mì e klàden stanò lanì də b’èše dušlà
Kruševo 1: 97 - jà dùm è əmə izl’èlu ùbəvu vr’ème dùməm
Šumnatica 3: 58 - əmə e tàj nəkàcəme gu nəkàcəme gu nədrubìme go z nòžət
Stalevo 4: 34 - əmə nìe màl’ki behme əmə s’àtəhme se če sa l’ùb’ət
Huhla 3: 1 - əmə tòj b'àše hùbəu nìe f h nà pɤrvu əgà stànə
Huhla 3: 15 - əm əmə òt' n'àmə də ìskəm kəd'èt wòrətə i nìe tàm
Huhla 5: 15 - əmə kɤ̀g də n tòj b'a nìj ìməjne zbòr nə velìgd'èn' gol'àm
Huhla 6: 20 - əmə peràlnə ìmə
Huhla 3: 43 - əmə nè če tòj b'àše brigədìr əmə ìmə trùdu.dèn
Huhla 2: 63 - əmə ne b'àhə dušlìli b'àhə pòčnəli gà pudràstene də nə òt'
Huhla 1: 84 - əmə mlàd'te pək hìč ne bìwət li
Oreše: 13 - nèmə də guvòriš əmə segà še kàžə zə hùbəvu
Vŭglarovo 2: 107 - ə əmə tɨ̀ zəpɨ̀svəš
Bangejci 1: 7 - әmә sәm puràsnәlә pàk f tùj s’èlu
Bangejci 2: 36 - əmə às ni sɤ̀m slàgələ às si gu pridɤ̀ tɤ̀j
Gela 3: 1 - əmə ut kədɛ̀ ste ìnače be bɤ̀lgari li ste
Trjavna: 3 - əmə pinsiunìrəh

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut