əm

Pragmatic: 
hes
Lexeme: 

Lines where əm appears

Vŭrbovo 1: 50 - onà počukàla na vratàta [cough] i pità on əm ə onà
Dolno Draglište 1: 14 - prèspa: si tàm əm nevèstətə č'e fàne sàduvètu č' ìde
Bansko: 212 - aa əm takòva bɛ̀š'e stàru vrɛ̀me i sà
Markovo: 161 - əmi kòj kàzuvə əm v’èč kətu ìmə
Malevo/Xsk 1: 34 - uvəžɛ̀vəhə sə i sl’ət tvà ə əm
Malevo/Xsk 1: 172 - əmi žɨ̀ttu si əm žɨ̀ttu tòj sɨ rəst’è
Kralevo 1: 1 - à ə əm hàk e sigɛ̀ če slət tvà mi b’è̝še mɤ̀cno
Kruševo 1: 36 - əm əm i tàə ž’enà əna l’ènkə dòjde pred nàštə pòrtə
Kruševo 1: 36 - əm əm i tàə ž’enà əna l’ènkə dòjde pred nàštə pòrtə
Šumnatica 2: 18 - əm kəkò e tuvà nɛ̀štu
Šumnatica 1: 81 - obàče əm bləgudərènie nə əmèrikə t’àa səmolèti kətu izlìzəhə gòre
Šumnatica 3: 209 - əm mòžeš də gu ustrìžeš džuràpe də si nəpràiš
Skrŭt 3: 52 - əm mòr o dèt gu tèrat po gradištàta kupùvad gu papùda
Stalevo 4: 44 - č’e zə ìde bà zə ìde kà št’àlə əm da ìdiš
Huhla 2: 106 - əm sigà sìčku kùpi nà è gu kò še mu e
Stikŭl 4: 32 - tò žə gu plàtə əm kəkvò
Stikŭl 1: 99 - əm kàžɤtə mi zgà vìj sti mlədèšček kəkvò də kəkvò kàk
Stikŭl 3: 125 - prez tùrsko vrɛ̀m’a èto gu əm dè da gu znàja
Pavelsko 4: 54 - g’ubr’ʌ̀ nə nìvətə əm təkà beše decà kət ìdə də ž’ʌ̀nem’e
Trjavna: 97 - əm ə kàg
Vasiljovo 1: 45 - ìmaše əm è decà òdat ta suruvàkat
Arčar 1: 19 - nè be onì əm drùgo rabòtexa
Petrov Dol 1: 44 - əm a d’et’ètu əma n’àməm nìštu š’ə mu s ràzgele

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut