əm

Pragmatic: 
hes
Lexeme: 

Lines where əm appears

Vŭrbovo 1: 50 - onà počukàla na vratàta [cough] i pità on əm ə onà
Dolno Draglište 1: 14 - prèspa: si tàm əm nevèstətə č'e fàne sàduvètu č' ìde
Bansko: 212 - aa əm takòva bɛ̀š'e stàru vrɛ̀me i sà
Markovo: 161 - əmi kòj kàzuvə əm v’èč kətu ìmə
Malevo/Xsk 1: 34 - uvəžɛ̀vəhə sə i sl’ət tvà ə əm
Malevo/Xsk 1: 172 - əmi žɨ̀ttu si əm žɨ̀ttu tòj sɨ rəst’è
Kralevo 1: 1 - à ə əm hàk e sigɛ̀ če slət tvà mi b’è̝še mɤ̀cno
Kruševo 1: 36 - əm əm i tàə ž’enà əna l’ènkə dòjde pred nàštə pòrtə
Kruševo 1: 36 - əm əm i tàə ž’enà əna l’ènkə dòjde pred nàštə pòrtə
Šumnatica 2: 18 - əm kəkò e tuvà nɛ̀štu
Šumnatica 1: 81 - obàče əm bləgudərènie nə əmèrikə t’àa səmolèti kətu izlìzəhə gòre
Šumnatica 3: 209 - əm mòžeš də gu ustrìžeš džuràpe də si nəpràiš
Skrŭt 3: 52 - əm mòr o dèt gu tèrat po gradištàta kupùvad gu papùda
Stalevo 4: 44 - č’e zə ìde bà zə ìde kà št’àlə əm da ìdiš
Huhla 2: 106 - əm sigà sìčku kùpi nà è gu kò še mu e
Stikŭl 4: 32 - tò žə gu plàtə əm kəkvò
Stikŭl 1: 99 - əm kàžɤtə mi zgà vìj sti mlədèšček kəkvò də kəkvò kàk
Stikŭl 3: 125 - prez tùrsko vrɛ̀m’a èto gu əm dè da gu znàja
Pavelsko 4: 54 - g’ubr’ʌ̀ nə nìvətə əm təkà beše decà kət ìdə də ž’ʌ̀nem’e
Trjavna: 97 - əm ə kàg
Vasiljovo 1: 45 - ìmaše əm è decà òdat ta suruvàkat
Arčar 1: 19 - nè be onì əm drùgo rabòtexa
Petrov Dol 1: 44 - əm a d’et’ètu əma n’àməm nìštu š’ə mu s ràzgele
Salaš: 165 - što onò nalì kakò bèše əm sɤs lakombìl bèše nalì tekà bèše
Breste 3: 37 - əm kɤdèl’kite e takà vl̀nata ùrkata i si predème za za čeràpe za
Dolna Sekirna 3: 14 - i òvce smo mùzli əm tṛlà pe zagòn znàete li
Dolna Sekirna 2: 49 - əm cimènt bìemo da napràvimo ednà ubavin’à napravìmo gòre pe
Dolna Sekirna 3: 57 - əm sɤs màslo nalòži se kačamàkɤt sìren’e si potsìrimo
Dolna Sekirna 3: 114 - ema tikà e elòv.dòl dùšinci odrànica əm gìginci košarèvo stan’òfci
Glavanovci 2: 43 - əm dvàmata mi bràk’a ama edɤ̀n me ùči onà vìka
Glavanovci 3: 65 - i na làzarica i na i na əm ù e na varvàra
Glavanovci 1: 82 - ta takà sme mɤčìli i sme rabotìli pòsle pràimo kṛ̀sci od əm
Bosnek 1: 54 - teferìč se pràveše tì mož da znàeš əm

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut