əm

Meaning: 
but
Lexeme: 

Lines where əm appears

Golica 5: 96 - z’èhə ni zəkɑ̀rəə ni kɑ̀e əm dɑ̀vət kɑ̀e dràgu
Golica 5: 97 - i jàden’e ìmət əm nə stòl səd’evə əmə ɑ̀s kɑ̀e
Eremija 5: 88 - nè nògu əm ìmam pèt šès ìl'adi ìma da me zakòpaa
Mogilica 3: 85 - əm seà se zəvɤ̀rnə zem'ɔ̀sə əm seà ustərɛ̀hme nəkvi ràbuti
Mogilica 3: 85 - əm seà se zəvɤ̀rnə zem'ɔ̀sə əm seà ustərɛ̀hme nəkvi ràbuti
Kovačevo 1: 190 - əm ìn ìnəči əku tòj ku ne mòže də zəspì i nìa təkà
Kralevo 1: 53 - əm vè̝k’e jà stàvih gu na
Kralevo 1: 75 - əm hùbəvu b’èše wòt də ni b’èše
Stalevo 2: 2 - jà hìč ni sɤ̀ umur’àvəh əm sigɛ̀ ne mòə
Gela 2: 32 - sìčkunu b'e pò drùgu i urìs nemɛ̀ əm ža žə si̥ stò̝riš
Stikŭl 1: 123 - kòlku hìl’ədi žə dàm žə dàm hil’àdə əm tugàvə pə zə jɛ̀dini
Stikŭl 1: 124 - əm žə gi prìpusk’ə ədnɔ̀š ut təkò nòču dušlᶤì sə
Vŭrbina 1: 37 - nàšte mɤ̀ž’uve sə kəzəndìsvəli də nə hràn’et əm kàk tò nè s’èe

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut