əma

Meaning: 
but
Lexeme: 

Lines where əma appears

Kolju Marinovo 3: 46 - əma drùgutu i posle
Srebŭrna 2: 155 - nògu rəgòski òrtə žuvèli inò wrème əma nə rəgòskətə
Markovo: 143 - əma ə ni mòe tò òšt’i ìmət mnògu ràbutə
Gela 3: 42 - i pruletɤ̀ əma sɤ pàslɤ pu kɤ̀rɤ pu baìretu
Stikŭl 2: 3 - [laughter] əma zgà dò̝de lòšku pìlence lò̝šku dò̝de nè e hùbəfku
Petrov Dol 1: 44 - əm a d’et’ètu əma n’àməm nìštu š’ə mu s ràzgele

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut