əmhəm

Pragmatic: 
bkch

Lines where əmhəm appears

: 26 - əmhəm
Golica 3: 91 - əmhəm
Golica 3: 155 - əmhəm
Repljana 1: 61 - əmhəm
Vŭrbovo 3: 27 - əmhəm
Srebŭrna 2: 32 - əmhəm
Srebŭrna 2: 52 - əmhəm
Srebŭrna 2: 60 - əmhəm
Srebŭrna 2: 64 - əmhəm əmhəm
Srebŭrna 2: 64 - əmhəm əmhəm
Srebŭrna 2: 125 - əmhəm
Srebŭrna 2: 129 - əmhəm
Srebŭrna 2: 139 - əmhəm
Srebŭrna 2: 142 - əmhəm
Srebŭrna 2: 147 - əmhəm
Srebŭrna 2: 168 - əmhəm
Srebŭrna 2: 170 - əmhəm əmhəm
Srebŭrna 2: 170 - əmhəm əmhəm
Garvan 2: 4 - əmhəm əmhəm
Garvan 2: 4 - əmhəm əmhəm
Garvan 2: 27 - əmhəm
Garvan 1: 198 - əmhəm əmhəm
Garvan 1: 198 - əmhəm əmhəm
Markovo: 9 - əmhəm
Malevo/Xsk 1: 15 - əmhəm
Malevo/Xsk 1: 24 - əmhəm
Malevo/Xsk 1: 76 - əmhəm
Malevo/Xsk 1: 82 - əmhəm
Malevo/Xsk 1: 110 - əmhəm
Malevo/Xsk 1: 189 - əmhəm
Malevo/Xsk 1: 241 - əmhəm
Malevo/Xsk 1: 243 - əmhəm
Malevo/Xsk 1: 257 - əmhəm
Eremija 5: 41 - əmhəm
Mogilica 2: 10 - əmhəm
Mogilica 3: 16 - əmhəm
Moglica 1: 36 - əmhəm
Moglica 1: 44 - əmhəm
Moglica 1: 69 - əmhəm
Moglica 1: 72 - əmhəm
Mogilica 1: 110 - əmhəm
Dolno Ujno: 159 - əmhəm
Kovačevo 1: 98 - əmhəm
Kovačevo 1: 122 - əmhəm
Kralevo 3: 70 - əmhəm
Kruševo 1: 5 - əmhəm
Kruševo 1: 15 - əmhəm
Kruševo 4: 17 - əmhəm
Kruševo 4: 19 - əmhəm
Kruševo 2: 25 - əmhəm həm
Kruševo 3: 35 - əmhəm əmhəm
Kruševo 3: 35 - əmhəm əmhəm
Kruševo 1: 38 - əmhəm
Kruševo 4: 45 - əmhəm
Kruševo 4: 53 - əmhəm
Kruševo 4: 55 - əmhəm
Kruševo 4: 57 - əmhəm
Kruševo 4: 60 - əmhəm
Kruševo 1: 64 - əmhəm
Kruševo 4: 67 - əmhəm
Kruševo 4: 71 - əmhəm əmhəm
Kruševo 4: 71 - əmhəm əmhəm
Kruševo 4: 74 - əmhəm
Kruševo 4: 76 - əmhəm
Kruševo 4: 82 - əmhəm
Kruševo 4: 94 - əmhəm
Kruševo 4: 96 - əmhəm
Leštak 1: 16 - əmhəm
Leštak 3: 19 - əmhəm
Leštak 3: 37 - əmhəm
Leštak 3: 67 - əmhəm
Leštak 3: 69 - əmhəm
Leštak 3: 71 - əmhəm
Leštak 3: 76 - əmhəm əmhəm
Leštak 3: 76 - əmhəm əmhəm
Leštak 2: 77 - əmhəm i du s kakvò še go prekàraš dotàm
Leštak 3: 185 - əmhəm əmhəm tɤ̀j i pòsle kato go zanesète vəf plèvnikə
Leštak 3: 185 - əmhəm əmhəm tɤ̀j i pòsle kato go zanesète vəf plèvnikə
Leštak 3: 201 - əmhəm
Leštak 3: 203 - əmhəm əmhəm a vəf.kɤ̀šti ìmaxte li si vodenìci təkìva
Leštak 3: 203 - əmhəm əmhəm a vəf.kɤ̀šti ìmaxte li si vodenìci təkìva
Leštak 3: 220 - əmhəm kàk or’àxə
Leštak 3: 307 - əmhəm
Leštak 3: 309 - əmhəm
Leštak 3: 353 - əmhəm
Leštak 3: 361 - əmhəm
Šumnatica 3: 13 - əmhəm
Šumnatica 3: 17 - əmhəm
Šumnatica 3: 67 - əmhəm
Šumnatica 3: 85 - əmhəm
Šumnatica 3: 110 - əmhəm
Šumnatica 3: 208 - əmhəm
Stalevo 1: 152 - əmhəm
Oreše: 21 - əmhəm
Oreše: 54 - əmhəm
Oreše: 59 - əmhəm
Vŭglarevo 2: 129 - əmhəm i kakvò znàči kətu sə sə nəsədɤ̀t snòpite
Bangejci 2: 35 - əmhəm
Gela 3: 78 - əmhəm
Gela 2: 85 - əmhəm
Stikŭl 3: 21 - əmhəm
Stikŭl 1: 53 - əmhəm
Stikŭl 3: 128 - əmhəm
Pavelsko 4: 104 - əmhəm
Stančov Han 2: 2 - əmhəm
Sŭrnica 4: 34 - əmhəm
Sŭrnica 4: 47 - əmhəm
Sŭrnica 1: 128 - əmhəm
Oborište 1: 144 - əmhəm takà i kato go
Sveta Petka 1: 68 - əmhəm
Arčar 1: 8 - əmhəm
Petrov Dol 3: 5 - əmhəm
Petrov Dol 2: 20 - əmhəm
Petrov Dol 2: 26 - əmhəm
Petrov Dol 2: 29 - əmhəm
Petrov Dol 2: 73 - əmhəm
Petrov Dol 3: 85 - əmhəm
Petrov Dol 3: 130 - əmhəm
Petrov Dol 3: 141 - əmhəm
Petrov Dol 3: 156 - əmhəm
Vladimirovo 3: 21 - əmhəm
Vladimirovo 1: 40 - əmhəm
Vladimirovo 2: 126 - əmhəm
Tihomir 1: 151 - əmhəm
Tihomir 1: 153 - əmhəm a zàdnoto bɤ̀rdo tàm kàk go takòvaš
Tihomir 2: 214 - əmhəm
Tihomir 1: 240 - əmhəm
Nasalevci 1: 5 - əmhəm
Nasalevci 2: 78 - əmhəm parà
Nasalevci 2: 95 - əmhəm
Nasalevci 2: 130 - əmhəm tovà odgòre ozgòre na lèbɤt
Nasalevci 2: 133 - əmhəm
Nasalevci 1: 157 - əmhəm
Nasalevci 2: 180 - əmhəm
Nasalevci 1: 206 - əmhəm
Nasalevci 1: 221 - əmhəm i r rukàvi ili nè
Nasalevci 1: 231 - əmhəm əmhəm
Nasalevci 1: 231 - əmhəm əmhəm
Nasalevci 1: 280 - əmhəm
Nasalevci 1: 282 - əmhəm
Tŭrnjane 1: 24 - əmhəm
Tǔrnjane 2: 90 - əmhəm
Salaš: 39 - əmhəm
Salaš: 50 - əmhəm
Salaš: 118 - əmhəm
Salaš: 129 - əmhəm
Salaš: 131 - əmhəm
Salaš: 159 - əmhəm
Salaš: 175 - əmhəm
Salaš: 184 - əmhəm
Salaš: 202 - əmhəm
Salaš: 217 - əmhəm
Salaš: 237 - əmhəm
Salaš: 257 - əmhəm
Salaš: 261 - əmhəm
Bela 2: 40 - əmhəm
Rajanovci 1: 23 - əmhəm a z govèdata govèda a kɤ si odìla
Rajanovci 1: 57 - əmhəm
Rajanovci 1: 76 - əmhəm
Breste 1: 7 - əmhəm
Breste 1: 17 - əmhəm
Breste 2: 28 - əmhəm
Breste 1: 28 - əmhəm
Breste 1: 34 - əmhəm
Breste 1: 37 - əmhəm
Breste 2: 39 - əmhəm
Breste 3: 46 - əmhəm əmhəm
Breste 3: 46 - əmhəm əmhəm
Breste 1: 63 - əmhəm
Breste 2: 75 - əmhəm
Breste 2: 78 - əmhəm
Breste 2: 89 - əmhəm
Breste 3: 95 - əmhəm po petl’àvoto ama tɤ̀j vèčer kato propèjat
Breste 1: 100 - əmhəm
Dolna Sekirna 1: 5 - əmhəm
Dolna Sekirna 2: 6 - əmhəm
Glavanovci 2: 6 - əmhəm
Glavanovci 3: 11 - əmhəm
Glavanovci 1: 16 - morùznica əmhəm
Glavanovci 1: 81 - əmhəm
Glavanovci 1: 122 - əmhəm
Bosnek 2: 16 - əmhəm
Bosnek 2: 23 - əмhəм
Bosnek 3: 30 - əmhəm
Bosnek 2: 37 - əmhəm
Bosnek 2: 45 - əmhəm
Bosnek 3: 54 - əmhəm
Bosnek 3: 63 - əmhəm
Bosnek 1: 101 - əmhəm

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut