əmi

Meaning: 
well
Lexeme: 

Lines where əmi appears

Kolju Marinovo 1: 50 - əmi stàviš gu f inɤ̀ pənìčka
Leštak 2: 72 - əmi met’èž gu
Stikŭl 2: 70 - əmi žə gi tùr’ə nə burkàn žə hmə òčist’ə tvà upàškiti
Pavelsko 2: 3 - əmi č’ʌ̀stunu ml’àku šə izduìm kràvətə š’ə svər’ìm ml’əkòtu
Pavelsko 2: 11 - əmi i žèni i mʌ̀že striž’èm ufc’ète ə
Pavelsko 2: 16 - əmi sp’ʌ̀vəme gi ufc’ète

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut