əmì

Pragmatic: 
disc
Lexeme: 

Lines where əmì appears

Srebŭrna 2: 110 - əmì rəskəžì mi kàk e səs səs stənɤ̀
Markovo: 94 - əmì
Markovo: 190 - əmì
Leštak 3: 66 - əmì səs rəš’ètu ednì drɤ̀ški təkìvə
Vŭglarevo 2: 12 - əmì
Malevo/Asg 1: 50 - əmì dutugàvə sə pòsti əmə tugà nə velìgden si jədʌ̀t v’èče

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut