əmi

Meaning: 
but
Lexeme: 

Lines where əmi appears

Kruševo 1: 11 - iskàrəf kərtòfkit’e əmi tìə tə izgòre imàš’e ednà bàbə
Kruševo 3: 149 - əmi kvò
Stalevo 4: 43 - n’è̝ e səž žakèt əmi z dr’è̝škətə ubl’àkənə də ìdiš ìkəm
Iskrica 2: 4 - e n’è təkìvi cərùlki̥ əmi ut svìncki nəpràeni i təkà si ə b’à:mi
Iskrica 3: 9 - ni gì čàkəə t’àh večertɤ̀ də si dòət əmi è po obət
Iskrica 2: 50 - nə vɤ̀strep pu pràilnutu n’è nə d’ènk əmi nə vɤ̀strep nəpràim
Iskrica 2: 58 - əmi z’èmət nə inì cərùlki ni napràjət i səs čuràpiti du kul’enàtə
Baskalci 1: 233 - әmi ə tùka ut korèmo dèto tovà

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut