əv

Meaning: 
in
Lexeme: 
Linguistic trait: 

Lines where əv appears

Kralevo 1: 21 - i nìe tùkə əv bàt’ə blagodərì nə svà t’èke nə tvà t’è̝kezesè
Kralevo 2: 117 - vɨ̀nutu əv bɤ̀čvi istòkuvəš si gu pò màl’k’i
Šumnatica 3: 66 - n’àkvə tel’è gu zəkòlite nìe gi pràime v burkàni əv
Gela 3: 49 - i drùgite sa màjkite sa pàk əv guràta baìrese pasɤ̀t
Tihomir 2: 187 - i ž’ìtətə pàdne əv zem’ɔ̀na slàmata gu padber’èš as savurgɔ̀

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut