ɤ

Pragmatic: 
hes
Lexeme: 

Lines where ɤ appears

Kolju Marinovo 5: 27 - i segà tòo ə kòjtu i ɤ pu vudɤ̀tə
Vŭrbovo 1: 26 - na ɤ bɤ̀klicu da ìdem da dovedèm sestrù petkànu na mojù màjku
Vŭrbovo 1: 28 - uzèl ɤ onà praìla dobredòšlo s n’èga i reklà
Bansko: 69 - mi drùgu sme pr pravìli fasùl sus ɤ č'ekàn
Dolno Ujno: 93 - sos vretèno i se pletè čoràpo sos ɤ pettè ìgli
Leštak 3: 306 - ɤ drʌ̀škətə č’ɛkəj segà də vìdim kàk bèše è təkà
Bangejci 2: 21 - əm kət ste pràili sedènki ɤ pred'àxte l' tàm
Stikŭl 3: 35 - vəf ɤ
Široka Lŭka: 2 - bubàjku drùguš stàvaše i vìkaše dɤ ɤ dɤcà stàvajte pò rànu
Drjanovec 1: 58 - dun’èse əmə nìj smi pèt’ pɤk inìčku d’èt ɤ màjkɤ gu ustàj
Petrov Dol 2: 143 - nə rogàta ɤ pàl’ət sv’išt’ìčki i tugàskə gu kòl’u
Salaš: 132 - i togàva ə tùk ìma ednò ɤ kɤdè napràeno onò tovà
Salaš: 172 - takìva i sɤ̀k smo si takìva ɤ vìdite li
Salaš: 263 - tì ɤ na na tovà na ə tòj ə na pružìnutu
Rajanovci 2: 75 - i kakvò pràv’at ɤ pòsle sɤs sìren’e za kakvò ispòlzvat
Dolna Sekirna 1: 62 - ɤ i pòpɤt nejtè da ga kṛštàva i sède

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut