Pragmatic: 
disc
Lexeme: 

Lines where à appears

Golica 4: 7 - ama še isɛ̀xnət mamùlite à
Golica 2: 10 -
Golica 3: 56 - tvà sme vsìčkite à
Repljana 2: 45 - dušìčina berè se tegàva mlàda za zbòra za gerg'òvden à
Repljana 2: 49 - podròbicata à
Garvan 1: 50 - tò nəpràv'enu mnògu xùbavu à tɤ̀j idìn pɤ̀t nə tɤ̀j
Garvan 1: 74 - è à
Garvan 1: 76 - è à s'ètn'e tə pùštə utìvəš pàk krɤ̀sniku nəprèt' i tì pudèr'e
Garvan 1: 80 - à e tɤ̀j kət pòčniš əltàru dètu izlìzə pòpu əltàr sə kàzvə
Garvan 1: 139 - à tɤ̀j
Bansko: 118 -
Bansko: 155 - à rùkame kolàč dòje kolàče zakòle gùdetu
Eremija 2: 6 - à kəkvò bèše
Eremija 2: 9 - à decàta što smè takvìa pu tri če̝tirnàese godìni
Eremija 1: 33 - à da ne doòždat kaj nàs
Eremija 3: 40 - à jà bèš bèš do mène če dòjde rèt
Eremija 5: 49 - znàm à
Eremija 6: 50 - à važèto
Eremija 1: 52 - à nè
Eremija 6: 54 - à à na stòdžero
Eremija 6: 71 - à pa da vi kàža màk'a mi
Moglica 1: 16 - à vretèno
Mogilica 1: 40 - à rəzlìčno sàmu dènu e pò̝ kàlenkə nɛ̀kədɛ nàa
Mogilica 6: 60 - à ta nèmaše m'àsto i za mašìnine
Mogilica 5: 82 - à dèt sə mìnəli à
Mogilica 5: 82 - à dèt sə mìnəli à
Dolno Ujno: 126 - à ne pròsto se interesùvam dalì se pèe
Dolno Ujno: 207 - à tìja vàrdat tàm
Drabišna 2: 4 - à nə krùš'ite gà ut'ỳəm gà də mi dàvə krùš'i [laughter]
Drabišna 2: 18 - à kɤ̀k n'àma tə znàjət decàta tè è kədè sə tùkənə
Drabišna 2: 75 - i à tòj ut'ỳə nə màjkə mu nə slənc'èt màjkə mu nəpràilə
Huhla 1: 7 -
Huhla 6: 13 - à t'è si gi z'èhə t'ànite
Huhla 1: 17 - à təkà i nəsɤ̀rgənə i màjkə utìde i kəl'èg
Huhla 3: 22 - ìd'e ud vɤ̀lču.pòl də i prudəd'ène tòj vìkə à kòstə
Huhla 6: 25 - əm kəkò ne ər'èsvə čem ə wòt' tòlkus skəpotìjə stànə à
Huhla 5: 28 - à təkà zəštòtu rìbətə nə gləvàtə imàlə krɤ̀s i təkà
Huhla 6: 41 -
Huhla 3: 41 - à t'è n'èmu dàdohə žìt pərì òti nàšijə bràt pək b'àše
Huhla 2: 44 - samà se opràvəš à
Huhla 2: 45 - à upràvəm
Huhla 1: 58 - à ud ufc'ìte n'à əmə ut kukòškite im go i klàah
Huhla 6: 63 - à jà vujnɤ̀tə də stàne
Bangejci 2: 6 - à takà li
Brŭšljan 4: 29 - kàk à i na klenɤ̀ hòdi hòdi
Brŭšljan 3: 35 - kòj kàkto mòže à
Brŭšljan 4: 38 - à s kavàli
Černovrŭx: 18 - à pudàrəci i gi z'èmət i trɤ̀gvət sigà kulònə c'àlə kòjtu ìskə
Gela 3: 26 - à tì si pò takòva
Gela 3: 46 - à da sa jɛ̀gn'at i ràždat ednò kòj ednò kòj dvè
Stikŭl 2: 7 -
Stikŭl 2: 23 - kədè hòd’ehə nòče kədè hi nòsehə à
Gorno Vŭršilo 2: 14 - à kàk sme vṛšèli nasrèt armàna izmetèm armàna
Gorno Vŭršilo 2: 37 - à kogà se ožènixme li takà četìrese i šèsta godìna
Gorno Vŭršilo 2: 46 - à takà kogà ìdvat
Graševo: 71 -
Graševo: 92 -
Graševo: 126 - à na stàn
Malevo/Asg 2: 12 - trɤ̀sime à ə trɤ̀sime nə təkòvə m’àstu kəd’ètu ìmə kàməni
Sŭrnica 2: 75 - i à
Sŭrnica 2: 147 - à mɤ̀č’ehmè sə mlògu nə vrɛ̀metu mlògu
Sŭrnica 2: 149 - à mòdž’in i s’à mi s’à də mì sə uddədè
Sŭrnica 2: 164 - a tupàvica à
Sŭrnica 1: 197 - à taka
Belica 1: 9 - à i na drùgo mèsto ne sì živ'àla
Belica 1: 42 - à ut ixtimàn
Belica 3: 43 -
Belica 3: 54 - dà à dobrè a tovà dèto ostàva u butàlkata
Belica 1: 90 -
Belica 1: 94 -
Oborište 2: 4 - e tovà pràznici à kakvì pò natàtɤk slèt ivànovden pràznici ìma
Oborište 1: 33 - à nè tùrta sɤdè kogà sa pečè v onìja
Oborište 1: 128 - à še postojɤ̀
Oborište 1: 130 - à postòj kàkto èto tòj vìe ste mladì a nìe mòem
Oborište 1: 175 - à taka
Gorna Krušica 1: 110 - trì pati na vratàta takà da se slòži à
Gorna Krušica 1: 157 - s sè si e lòšo à

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut