Pragmatic: 
disc
Lexeme: 

Lines where à appears

Kolju Marinovo 6: 30 - i à bàbo dàj rɤ̀ka də ti celùvə rəkɤ̀
Kolju Marinovo 6: 41 - i à kvò žə obeštàjə kvò ìməm f.kɤ̀šti kvò ə
Kolju Marinovo 6: 54 - [cough] à t’è kɤ̀k sə gi fàštəli tìjə mèčki
Leštak 2: 1 - tì nə drùgo m’àsto hìč ne sì hòdila à
Leštak 2: 7 - togàva ne gì pùskaha momìčetata da hòd’at mnògo na učìlište à
Leštak 2: 18 - a nìvite màlko sa bilì tùka à
Leštak 1: 25 - à i tì mòe si kàrəl
Leštak 1: 26 - à jɛ̀ šə t kàžə kàk e idɛ̀hme zə edìn dèn
Leštak 1: 47 - bèz drùgu nìštu à vərì žìvi də ìdim kàk še živèeš
Leštak 1: 51 - à i l’èštə mu tùreše stò gràmə zejtìn
Leštak 2: 88 - əh znàči ne è bil tugàva lèg živòta à
Leštak 3: 94 - à na sòr
Leštak 3: 267 - à ədìn səž’ìm
Leštak 3: 289 - dà utprède də ne mòe se izmùš’i à təkà
Stikŭl 3: 112 - əm kàk da vɤ kàža à č’ɛ̀kaj da vɤ kàža
Stikŭl 3: 153 - à ìma mə ìma
Stikŭl 3: 157 - à à [laughter]
Stikŭl 3: 157 - à à [laughter]
Sŭrnica 4: 73 - à də se
Belica 1: 20 -
Arčar 2: 24 -
Vladimirovo 1: 7 - à nalì noèm noèmri
Gorna Krušica 1: 149 - aà àjde àjde sìčko ùbavo à àjde
Tihomir 1: 17 - à i ròkl’e i i f’èredž’e d’ul’b’èn’e zəkəč’ul’me tò a bilò napr’èš
Tihomir 1: 81 - à takà
Tihomir 2: 124 - na nìvana à

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut