àjd’e

Pragmatic: 
hort
Lexeme: 
Linguistic trait: 

Lines where àjd’e appears

Petrov Dol 1: 95 - à àjd’e nə t’èb’i kəsm’èt’ zimì i zimì às i zèw
Petrov Dol 1: 101 - pək ni sì j čùlu ìmitu àjd’e ut’ùəmi krɤštàəmi vrɤ̀štəmi sə pàk
Petrov Dol 2: 101 - gòst’i glàdn’i də sə xràniš tɤmàn stàa àjd’e pɤk tugàwə s’àkuj
Iskrica 2: 44 - pə seàšnutu l’èsnə ràbutə zəvìəd gu s najlòna i àjd’e

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut