às

Case: 
nom
Lexeme: 
Person: 
1sg

Lines where às appears

Kolju Marinovo 6: 38 - ma às ma n’è e straš’ štòtu
Golica 5: 76 - às š ìdə də vi dunsɛ̀ mɑ̀lku l’àp əmə vujnìst’ȅ
Golica 3: 130 - às hòd'uw tɛ̀z godìna sreštu vilìgden hòd'uw
Golica 3: 132 - às tùkə òdə [unintelligible]
Golica 3: 148 - hòd'uw às tɑ̀m pizdìca na molèbije
Golica 3: 150 - às də n cɛ̀m mɑ̀lka mà mə
Golica 3: 151 - às sigà vèče
Golica 3: 164 - ɑ̀s i də n'i vəlì ɑ̀s mòjə às səm na pɛ̀t'ə v'èke
Kozičino 1: 61 - ne znàm s kəkò gi rɛ̀s’ət əmà às kəto b’àx detè ìməše ə
Kozičino 1: 141 - wudɛ̀ ìmə i kɑ̀rə tùj às mlòk kətu d’v’ɛ̀
Izgrev/Vm 1: 14 - pàdnə tàm i pučìnə às kəkvò də pràjə penciunìrəhə mə
Rakovski: 35 - às səm rudìnə il'àdə dìv'ətstòtin i trɨ̀set i òsmə gudɨ̀nə
Rakovski: 36 - vəv b'èdnu semèjstvu òs'əm d'əcà sme às səm s'èdməta
Trŭnčovica 2: 1 - às səm o udɨ̀lə də urɤ̀ i səm bilà màlkə
Trŭnčovica 2: 7 - u ednɤ̀ kɤ̀štə živèejme às ne zəpòmnij mòjə pàstruk də dòjde
Trŭnčovica 2: 30 - d’àdu mɨ̀lu mi e zə nè̟gu às si vəz nè̟gu spèj
Trŭnčovica 2: 31 - kətu prevè̟denə mòjtə màjkə ftòrijə pɤ̀t às vəz nè̟gu
Trŭnčovica 1: 36 - kàzvə às ti pudər’àvəm nuštuvɨ̀te ə ugrɨ̀pkətə pištɤ̀
Trŭnčovica 2: 42 - če tòj ne mɨ̀ dàvə də urɤ̀ əmə às ìskəm i
Trŭnčovica 2: 44 - puizràstej às òšte pàstrok mi nè məžɤ̀ dɨ̀gnə dvè urəlà
Trŭnčovica 2: 69 - də gi nəpuìš às kàe še unəkàl’am biul’àtə
Trŭnčovica 2: 71 - bàmnəw c’àlətə às ne mòə də vìdə sàmu učɨ̀te mi bleštùkət
Trŭnčovica 2: 89 - iz vudɤ̀tə ò čìču àž žə kusɤ̀ às vìkəm ža kusɤ̀
Trŭnčovica 2: 96 - kəkvò teglɨ̀lu səm iskàrələ às ud mɤ̀nenka i dù segà
Žitnica 1: 5 - u sòfijə às vɨ̀kəm səmɨ̀čkə səs ə vulòvet’e še ìdə də uprè̟gnə
Žitnica 3: 11 - às glànnə žɤ̀nnə əmə kvòtu ìmə nərèd ni dàvəə nə unìjə gudɨ̀nɨ
Žitnica 3: 20 - às əku zè̝mə də rəspràvəm òo ne mògə tɨ iskàžə sɨ̀čku
Stakevci 1: 86 - rèče izvin’àvam se drugàrko mlògo štòto às sɤm dlɤ̀žna
Srebŭrna 2: 30 - i ufcɤ̀tə pò xùbəu ml’àku ìmə às dù unòj gudìne ìməx ufcè d’v’è
Srebŭrna 1: 33 - às mi às òd’uw u luz’àtə i kət sə vrɤ̀štəm kòj ja utrèpɤl
Srebŭrna 1: 33 - às mi às òd’uw u luz’àtə i kət sə vrɤ̀štəm kòj ja utrèpɤl
Srebŭrna 1: 34 - i jə nəm’èr’uf pàdnətə nə zəm’ɤ̀tə i às jə zimàw
Srebŭrna 2: 46 - i jә̟ pàrim i pràimi čeìs às kò ti kàəm kətù
Srebŭrna 2: 81 - čim às səm užèn’ələ dicà kət vìkət
Srebŭrna 2: 92 - às è às n’è às ə gu nəpràəm gu nòs’ә̟
Srebŭrna 2: 92 - às è às n’è às ə gu nəpràəm gu nòs’ә̟
Srebŭrna 2: 92 - às è às n’è às ə gu nəpràəm gu nòs’ә̟
Srebŭrna 2: 119 - zèw də zəbràəm i às vèk’e kròsnu mu kàzvəme
Srebŭrna 2: 134 - i drùgə žinà pɤ̀k nəvìvəm’e drùgətə è tàm às tùkətɤ̀jk’i
Srebŭrna 2: 135 - às səs inì urtincà gu nəvìvəmi nə tùj kròsnu
Srebŭrna 2: 173 - ut stàr’:tȅ tùj n’èštu gu pràeə pək às sià ìməm inɤ̀ rəgòskə
Garvan 1: 4 - às nəl'ì ti kàəm фùstə i drèškə
Garvan 2: 26 - dusigà stànə gudìni nìj kət znàm às mustò səd'èši̥ tàm
Garvan 2: 29 - às kət slùšəm kəkò j kòlku mə j sràf tə
Garvan 2: 33 - às slùšəm nə tòčkətə mnògu lòšəvu
Garvan 1: 40 - pək às ud drùgu s'èlu mə dunèsəwə tùkə sə d'ìsi̥t p'i̥tnàjs' kərùci
Garvan 1: 96 - às wòd'ə i znàm kəkò j tò kəkò n'èštu ìmə vɤ̀tr'ə
Garvan 1: 160 - əmɤ̀ səm čùlə dàže às pòmn'ə tɤ̀j b'àw pò màlkə tɤ̀j
Garvan 1: 188 - nèjn'it'ȅ əm kɤ̀k às kəkò č'eìs səm dunèsələ ò kəkò čeìs
Garvan 1: 190 - kòlku č'erš'eβi ìməm às dàže ìməm òšte id'ìn
Garvan 1: 192 - i kəkò šə stàni às ni znàm nìkuj ni gì štè
Garvan 1: 195 - mnògu às ìməm mnògu drèi səm ìmələ mnògu
Garvan 1: 196 - às dàβəm nə nə unùj ə d'ètu d'ètu igràjət sigà
Bansko: 45 - i tìkva pò ràno f stàro vrɛ̀me às ne pravìh
Markovo: 35 - rəzd’elìhme sə tòj kàe d’àdutu às kàe n’àmə də stujɤ̀
Markovo: 36 - f tàə kɤ̀štə às pə mnògu trùd dàdəh vìkə zə unàə
Markovo: 39 - mə às si nəpràvih i gə səbòrili unàə kɤ̀štə i gə nəpràili
Markovo: 65 - a às ìč ni gù ubìčah
Markovo: 69 - sàmu sɤ̀butə pridàvaa əmə às ə ìč ni gù ubìčəh [laughter] zəkòn bòžiə
Malevo/Xsk 1: 37 - às səm ponèže ot
Malevo/Xsk 1: 45 - sàmo sekùnda às n’àma da vi tr’àvəm nalì t’à takòva tàm
Eremija 1: 78 - às səm ot amèrika
Mogilica 5: 7 - li əku às učàstvəm f t'àh znàči də sə nəjədèm
Mogilica 1: 8 - às mògə də prèdəm
Mogilica 5: 51 - tàm f kɤ̀štətə i às ìdva drùga bàba
Mogilica 5: 52 - às stàvam ut stòla i t'à mi vìka a sèdi si
Mogilica 5: 139 - vɔ̀tre f kɔ̀štənə bòlen ne às si pomislix
Drabišna 2: 67 - kəd'è vər'ìš mumč'è às təd'àvə frɤ̀t mə pìtət i tì mə pìtəš
Kruševo 4: 14 - i às si pòvn’ə
Leštak 1: 23 - dà əmə tì pòmniš li mə às də t gu kàžə jɛ
Šumnatica 1: 69 - səs nègu às hòdih dàže səm i rənèn ut ut
Šumnatica 1: 76 - sedemdesè gudìšen səm às
Skrŭt 1: 1 - prìkaska às ke ti kàža ednà
Skrŭt 1: 29 - à nè nè pòdnicata às ne znàm
Skrŭt 3: 49 - às vìš
Skrŭt 1: 56 - è às tà e safsèm drùga
Skrŭt 1: 63 - xɤ̀ às gu znàm
Skrŭt 2: 175 - às ìskam stàrutu da nəùčə
Skrŭt 1: 191 - mòš mòš na knìga da e às takà go znàm
Skrŭt 1: 194 - takà e às takà go znàm
Skrŭt 1: 198 - às nèam prìkaski
Skrŭt 1: 220 - i às tovà səm zapomnìla
Vŭglarovo 2: 29 - nè às səvsèm mɤ̀tnu s təkà smɤ̀tno si spòmn’əm
Vŭglarovo 2: 33 - mi às səm pedesè i òsmə
Vŭglarovo 2: 106 - na kùp i às pòsle
Vŭglarovo 2: 108 - i às pòsle ne mògə də
Vŭglarevo 2: 110 - i às pòsle n’àmə
Bangejci 1: 20 - èj tùkə udòlu òrə i tùkə sigà às səm i tùkə ìmə
Bangejci 1: 26 - i às ne mɤ̀ sə ne mì sə žuv'èi v'èki [laughter]
Bangejci 1: 31 - utidòə pu mur'è i às səmìčkə
Bangejci 2: 36 - əmə às ni sɤ̀m slàgələ às si gu pridɤ̀ tɤ̀j
Bangejci 2: 36 - əmə às ni sɤ̀m slàgələ às si gu pridɤ̀ tɤ̀j
Bangejci 1: 52 - às še trɤ̀gvəm duvìždəni
Bangejci 1: 63 - kəd b'àx mlàdə ràbutə ni b'àgə ut m'ène às jə vɤ̀ršə
Bangejci 1: 74 - i gu ràbut’èxme às
Černovrŭx: 48 - i s obrəzùvə trəp'èzə às ni znàjə
Černovrŭx: 63 - kujàtu kɤ̀štə pril'àgə mòži nàštə às nìj sm'e d'ès'ət dùši
Černovrŭx: 65 - às səm nàj màlək àj nìj sm'e bèdni t'à b'èše ùžəs
Gela 1: 23 - às ud dèvəd gudᶤìnɨ səm trɤ̀gnəl
Gela 3: 38 - [laughter] tò čistu i às ne znàm ve [laughter]
Stikŭl 2: 18 - e às vìkəm [inaudible] da ne trɤ̀gvame əmə
Graševo: 38 - ə nìe sme učìli ə du četvṛ̀tu udelènie səm učìla às
Zabernovo: 4 - hil’àdə i òsemstòtin devedesè i p’ètə gudìnə slet tvà səm às
Petŭrnica: 37 - pḁ às mnògo se raspràvaj sɤs nègu nòsej se na kon’ète
Petŭrnica: 44 - às vìkam kà še go pùšta tòj mi e stegnà: rɤkɤ̀tḁ
Stančov Han 3: 11 - prudàvə tòj m’ène trìjsi čitìris l’èvə furàš i də ràn’ə às prəs’è
Stančov Han 2: 13 - às kətu dudòx ə d’iv’itnàese gudìni sə užènih dudòx tùkə
Stančov Han 2: 17 - nə nə kəlmukànti i šə gu usnuv’èm i às rəssùkəx gu
Stančov Han 2: 19 - às i gu usnuvàx t’à kət si dud’è mɤ̀ri bùlka
Stančov Han 3: 38 - às ìməm idnò mumčènci tɤ̀j kətu vàs sigà zəvɤ̀rši
Sŭrnica 1: 133 - às iz gròbə š’ə və kɤ̀lnɤ əku sə z’ɤ̀mət
Sŭrnica 1: 148 - a a às sɤm po drùgi kràišta sɤm slùšal a dvàma
Trjavna: 10 - è xùbəvu stàru stàru às ni xər’èsvəm pək stàrutu
Trjavna: 146 - elà às še ti dàm elà
Trjavna: 189 - ni sɤ̀m pràilə às ə
Vasiljovo 1: 2 - mumìčeta òšte štòto às ne b'èx žè̝nena kugàto za vojnɛ̀ta
Belica 2: 44 - è às sɤm raspìtval na drùgi mestà
Belica 1: 72 - emi kòlko sme čovècite tòlkova kàram às drùgia kàra do mèn
Oborište 1: 95 - nàšite òfce sə ne sɤ̀ sed’àli domà às d’àdo i tàte
Oborište 1: 97 - pɤk às tùk otkàk sɤm došlà ne sɤ̀m ìmam ednɤ̀ ofcɤ̀
Arčar 1: 30 - pòčvaj tovà vìkam čèkaj òn vìka às ti plàštam
Gradec 1: 8 - ama às sɤm pročùta po cèloto sèlo čə̥ səm umrèla
Gradec 1: 26 - pèpi mòlim ti sa às sɤm alargìčna
Drjanovec 1: 12 - nògu sɤ bòr’lɤ màjkɤ zɤ mumìči čàk p’ètɤtɤ sɤm às vèk’i
Drjanovec 1: 14 - tòčnu nɤ g’urg’òwd’en b’èšə̥ bilà brèminnɤ às ni gù znàjew tùj n’èštu
Drjanovec 1: 22 - bùljə stòjkə ìmɤ mumìči às zimàw d’it’ètu uluìw gu zɤ rɤkɤ̀tɤ
Drjanovec 1: 26 - i tòj plàč’e i às ə vɤz n’ègu dùmɤm tàt’e ɤm
Drjanovec 1: 48 - bàču̥ sɤ ubɤ̀rnɤ či mu kàzɤ tàt’e àš š’ɤ t’ dàm
Drjanovec 1: 56 - pò nɤprèt’ às pò nɤpud’èr’e s’è š’ɤ nɤm’èrim inɤ̀ n’àkɤkvɤ
Drjanovec 1: 76 - s’àkɤš sè nɤ n’èjɤ vìkɤm sigà kàk sɤm l’ègnɤlɤ às si l’àgɤm
Petrov Dol 1: 34 - vìkɤ tì mi dàdi ə jɤvrèn’č’e às ti dàɤm xristijànči tɤrkàl’emi i
Petrov Dol 1: 36 - nɤ ə krɤ̀snictȁ pàk t’ì mi dàd’e evrèn’č’e às ti dàɤm xristijànče̟
Petrov Dol 1: 38 - kàzɤ biz ìme̟ às ti dàam sɤs ìmi tudòrkɤ nɤprìmer
Petrov Dol 3: 41 - dà əmə às kət pòčnə ž’ènə ž’ènə du tàm st’ìgə
Petrov Dol 1: 43 - màjkata dar’àva krɤ̀snicəta t’à vìka ma às cigà ə i nam’ɛ̀rix
Petrov Dol 2: 52 - čàkəj às š’ə stànə
Petrov Dol 2: 55 - zdravèjte g’òrgi sɤm às
Petrov Dol 3: 61 - n’i znàjš li tò n’àəm ìməm pələmàrka ìməm às s’ìčku
Petrov Dol 1: 86 - dà dà pək às kətu hvɤ̀rl’ə kətu pɤ̀rvi pɤ̀t
Petrov Dol 1: 89 - às ut’ùvam səs ə stòmnite zə vudà i ut’ìvəm vìždəm ednò d’it’è
Petrov Dol 1: 95 - à àjd’e nə t’èb’i kəsm’èt’ zimì i zimì às i zèw
Petrov Dol 1: 103 - əmi pràili sn’e às si pràjew i dubrìnə jè tɤ̀s ivànuvətə
Petrov Dol 3: 107 - əmə mə às i wìkə kɤkò i zə kəkvà
Vladimirovo 2: 91 - às sɤm čùval če stàrite xòra kato se zakòli prasèto
Iskrica 3: 3 - p’èt bràt’ə i dv’è sestrì s’èdem pərčètə às səm nàj màlkija
Iskrica 3: 7 - pəsè ufcèti i às kətu si vɤ̀rnə ud učìlištu kətu rɤ̀t
Iskrica 2: 18 - às ennò vrème̝ òt n’àməm bràt’ə n’àməm s’èstri ə b’àh
Iskrica 2: 23 - às kò də pràjə nə m’ène̝ tvà mi dàvət
Iskrica 3: 29 - às səm nàj màlkijə ne b’àh žènin dè i də mə smen’ɤ̀t
Iskrica 3: 30 - i də də ìdə i às də izl’èjə tàm də glèdəm mumìti [laughter]
Iskrica 1: 33 - i tòj vìkə i às ku ne gɤ̀ ìskəm n’àmə də dòja
Iskrica 1: 38 - tugà e às tɤ̀j b’àx əmə pò nəpr’èt ə ne sɤ̀ ìdvəli
Iskrica 1: 39 - čàk kugàtu pràjat svàdbətə às ìməx čìnkə dvà m’èscə səm òdilə às
Iskrica 1: 39 - čàk kugàtu pràjat svàdbətə às ìməx čìnkə dvà m’èscə səm òdilə às
Iskrica 1: 42 - pək às večertɤ̀ mə užèniə i drùgija d’èn pu plàdne mə duvèdəə tùkə
Iskrica 1: 50 - pàk ə pràjət inò xurò às nə m’ène zəbràiw dɤ̀l sə pràili
Iskrica 2: 65 - i xranìcə às mnògu ni ùča:f əmə mə pàk
Baskalci 1: 45 - tì še mi tì še mi guvòriš pә às še tɤ rәzbìrәm
Baskalci 1: 48 - às kɤdètu ne tè rәzbìrәm še tә pìtәm
Baskalci 1: 84 - às ə kәtu saà vèke cèlu lèto sobirà:me sèno
Baskalci 1: 189 - às ustrìgvәx pu četìreese tòa dèn nàči kәtu sèdnә
Baskalci 1: 283 - kato às togàj kàk ìmax stò òfci nèkoj meraklìja ama na nèkoe
Tŭrnjane 1: 15 - i às pòmnim kogà e bilò tṛ̀n’eto

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut