às

Case: 
nom
Lexeme: 
Person: 
1sg

Lines where às appears

Žitnica 2: 8 - às səs ednɤ̀ zɤ̀lvə òdej sàmu pu kɤ̀rɤt
Kruševo 3: 64 - emi às
Oreše: 58 - tàm zbɤ̀rkəhə tàm zbɤ̀rkəhə də ti kàžə əč’ìk às [laughter]
Oborište 1: 22 - kato vozidè i às si go tùrna vɤf fùrn’ata i takà
Iskrica 1: 4 - də z’èməm də jàm vìkəm às ležà pə t’à gə nəpràilə
Iskrica 1: 8 - merəklìjə b’àhə mnògu zə m’èn’ə às mnògu p’èeh
Iskrica 1: 9 - mnògu sa ràdvəə t’èe tòj utìdi vujnìk às trì gudìni

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut