a

Pragmatic: 
hes
Lexeme: 

Lines where a appears

Stakevci 4: 60 - a a drùgo kvò nòsexa ženìte enò vrème
Stakevci 4: 60 - a a drùgo kvò nòsexa ženìte enò vrème
Stakevci 4: 103 - i pràe za za mužjèti pràe a el elbrevenèci
Stakevci 4: 123 - a i te tekà
Repljana 3: 59 - a vɤ̀lnata ofcète go strìžat a prolettɤ̀ li lèto kogà
Vŭrbovo 1: 56 - kòj te ə dɤ̀šte dovède a màjko mìla màjko
Bansko: 130 - tavà a [laughter]
Bansko: 273 - kùpme vɤ̀na isperèm a uvlàč'ime ja a predème
Mogilica 6: 6 - a ma ne udbàvəše sə è segà də z'ɔ̀meš hlɛ̀p
Leštak 3: 33 - a zem’àta n’ s səs trevàtə li kàkto e
Leštak 2: 65 - təgà a tovà m’àsto dèto mùleto vərvì dèto si nasàdila snòpi
Šumnatica 3: 120 - a fùrnətə kàk à ni znàeš
Skrŭt 1: 92 - dà a na tvà ə da da vi kàzva
Gorno Vŭršilo 2: 8 - kvò ìmam s skòpam ja nàsada pipèra a polìvam gu
Sŭrnica 1: 148 - a a às sɤm po drùgi kràišta sɤm slùšal a dvàma
Sŭrnica 1: 148 - a a às sɤm po drùgi kràišta sɤm slùšal a dvàma
Sŭrnica 1: 148 - a a às sɤm po drùgi kràišta sɤm slùšal a dvàma
Vasiljovo 1: 59 - gòs a gòs t’e čàka godežàre čàkat è ftòrija pàk
Vasiljovo 1: 61 - oskùbne si t’à pàk drùgata pàk a i pà gu narìčat
Petrov Dol 2: 18 - a št’èli ə ut’ùət mɤl’čàna vudà mu kàzwat ut’ùət dunàs’ət
Petrov Dol 1: 44 - əm a d’et’ètu əma n’àməm nìštu š’ə mu s ràzgele
Petrov Dol 3: 56 - a pòsle sɤs dikàn’ata kogà a
Petrov Dol 3: 133 - a sɤs ə č’əkmàci odòlu tì nàje tàm tàm ìməš dikàn’a ìməš
Vladimirovo 2: 21 - zèma zìme nèma obu ə obuš ə obùšta a o opìnki̥
Vladimirovo 3: 40 - a i kvì rìbi ìmaše tùka u tàa rekà
Vladimirovo 3: 69 - è še a iščìstiš še a nare
Vladimirovo 3: 90 - ako a mu vìkame pešàk nìe go skubème
Vladimirovo 1: 94 - àbe i na dène i a i drùgu a
Vladimirovo 1: 94 - àbe i na dène i a i drùgu a
Vladimirovo 1: 102 - vɤž a a lovìli sme ngi dèn elì na gèrg’ovden
Vladimirovo 1: 102 - vɤž a a lovìli sme ngi dèn elì na gèrg’ovden
Vladimirovo 2: 130 - i a nèmaše takà
Gorna Krušica 1: 6 - ot stòkata takà ot ə vɤ̀lnička i si napràime a tòlkafki peškìrčeta
Tihomir 3: 47 - a takòvo svɔ̀rzvame go i àjde pòsle nòsime go na armànete
Tihomir 1: 49 - mèlehme gɔ a rašnìca ga zav’àhme
Nasalevci 1: 128 - a tò kato izlìza detèto kato izlìza nalì ìma a vrɤ̀f takàva

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut