a

Pragmatic: 
disc
Lexeme: 

Lines where a appears

Kolju Marinovo 2: 78 - a sigà li
Golica 2: 8 - a tvà e nègovata kàšta
Golica 3: 59 - a drùgi
Golica 3: 126 - a tì wòt' ne sì xòd'la
Kozičino 1: 45 - za skòro kòj ti kàza a napràvo tà
Kozičino 1: 164 - ja ja no, ə a tɛ̀j ə tòlkus du kɛ̀lkite tɛ̀j
Stakevci 4: 19 - a be ìma nèšto
Stakevci 4: 51 - znàči a koè e povòrka a koè e vṛvcà
Stakevci 4: 58 - a tekà
Stakevci 4: 75 - a da stànu mèk’e
Stakevci 4: 125 - a ženàta u suknò pràe ot klàšn’ete suknò
Repljana 2: 33 - a vùrn'a vùrn'a u pa tegàj u vùrn'utu ga tùrimo
Repljana 4: 43 - a be tùj bèše u tùj dùpku dèda g’òrg’a
Repljana 4: 47 - a podi venɤ̀cɤt tàm
Repljana 4: 48 - a tòj podi venɤ̀cɤt kɤm tṛgòvsko golèma dùpka se zovè
Repljana 1: 53 - a bè òn nè e bòl nìkada òn bìl kròtɤk
Repljana 2: 79 - da si pràimo zbòr repl'enà a re a čuprènci
Vŭrbovo 2: 2 - no baštà ti znàe dèdo vàn’o a pà edɤn pùt jà
Vŭrbovo 2: 3 - bèmo gòre kòpašemo li kvò li a nò se pòkaza oddòle
Vŭrbovo 1: 8 - a i nàj mladìjɤt sìn g’u oženìl dɤšterùtu
Vŭrbovo 2: 18 - a tì bàbo uznì sèn’ku pa sèdni na sèn’k’ə
Vŭrbovo 1: 20 - zakopàla devetè gròba ama a dɤšteràta si oženìla
Vŭrbovo 1: 30 - a òn izlèzɤl iz gròbɤt bòg ga prestorìl smɤrdèla mu rukà
Vŭrbovo 2: 35 - a kogà e nišàn
Vŭrbovo 2: 48 - a decà če strìžu e štò
Srebŭrna 1: 30 - a tekà
Srebŭrna 2: 94 - a təkà
Srebŭrna 2: 140 - tùkə ìmə inò krɤ̀stu̥ inò kurì ə təkòs a s’à
Srebŭrna 2: 179 - tòj mòju sv’èkər sè kàzvəšə̥ a vìj s’à ni ər’èsvəti
Garvan 1: 90 - ikòntȅ a tɤ̀j ikònite
Garvan 1: 91 - a tvà sə svetìcite
Bansko: 56 - a pa ìnače ot stàro vrɛ̀me štu̥ sà napravɛ̀li napravɛ̀li sa
Bansko: 61 - a kàži dèka bànsko jàdene ùbavo dèto pràvite tùka
Bansko: 137 - zìmata a ga se zakòla: prasètata
Bansko: 186 - a pa pò ùbavìte krɛ̀šč'inì se nafpàva: bàbici stàrec kàzvame
Bansko: 228 - a pa ìskḁše ìmaše da ùči òšč'e̥ ìskaše da ùči
Bansko: 278 - a pa rèsi presùkanu pò tànečku prèdenu ta e òdve
Malevo/Xsk 1: 103 - a əm àjd da ni razkàžeš kak se rabò
Malevo/Xsk 1: 144 - a i pamùk ste s’àli
Malevo/Xsk 1: 215 - a znàči da go prigòtviš tovà m’àsto kakvò tr’àbva
Eremija 2: 1 - a ednò vrème kato nèmaše dɤ̀š dɤ̀lgo vrème ìmaše li
Eremija 2: 3 - a abè pràveše
Eremija 3: 39 - a ə znàči ta takìva bànici takìva ràboti
Eremija 1: 147 - a takà
Mogilica 1: 2 - a tovà vɤ̀lnenija plàt dèto go istəkàvate kàg go kàzvate
Mogilica 1: 7 - a kòj kòj predè tovà
Mogilica 4: 15 - a [laughter]
Mogilica 5: 52 - às stàvam ut stòla i t'à mi vìka a sèdi si
Mogilica 1: 104 - a čàmovo dètu
Mogilica 3: 109 - a če navà nàj nəprèš ìdəm tə jə klàəm
Dolno Ujno: 31 - a nè
Dolno Ujno: 148 - a sè zàedno
Kovačevo 2: 19 - ami a s’à štò a s’à nik’ɤ̀t tə edìn nə drùk
Kovačevo 1: 24 - a pò sètne
Kovačevo 1: 52 - či dòjde àjde svàdbə nəredìa tò beše a svàdbi dumà
Kovačevo 1: 142 - a tò e kəto ukrəšènie takà
Kralevo 3: 62 - a tò kràl’u vùjvòda šte e uttùkə nəgà v’è̟ke nəlì ti kàəm
Kralevo 2: 111 - a kò
Kruševo 3: 75 - a takà li a ednò vrème pràvat ot trevà li
Leštak 2: 37 - a znàči ot rɤ̀ž ste go
Leštak 2: 52 - a vʌ̀rzvəd gu snòp’e
Leštak 3: 96 - mu vìkahte a təkà
Šumnatica 2: 28 - a lìnijətə germàncite gu nəpràihə dà germàncite germàncite
Šumnatica 2: 37 - a n’è nè tòə təkòə tè bèən kətu turduvàci vujnìci
Šumnatica 3: 53 - a dà dà dà pràət pra sìčku pràət pre də
Šumnatica 3: 172 - a nè ne sme nè im’àli nìkogaš òfce
Skrŭt 3: 55 - a tvà kato kato b’àl bòp nèšto li
Skrŭt 3: 61 - əxə a pòkladito kakvò e pòkladi
Skrŭt 2: 167 - a takà
Skrŭt 1: 201 - k’e kàža na decàta a znàeš li a tàa e trakàlo pò trakàlo
Stalevo 2: 23 - a təkà
Stalevo 1: 86 - təkà e tel’ʌ̀ putʌ̀n’e tùkə tùkə a fn’è̝tre i zə gu zəkò
Huhla 6: 14 - a rèkox da ne sɤ̀ ti ostàili tìe drèxite rabòtnite
Huhla 4: 16 - əməm a kakvò ja sèexte ednò vrème
Huhla 5: 35 - kàk b'àše a jà gu zəbràih è kɤ̀kto i də è
Huhla 6: 39 - wòt' t'àhnite zəplàti tòlkəvi gol'àm' a
Huhla 1: 59 - a e è pàk e tòr
Huhla 2: 84 - b'àgət tùkə nətàtək [laughter] èj təkà ednà ubɤ̀rkənə a
Huhla 6: 89 - a jà səm s'èdes'ètu
Oreše: 24 - a səm ustànəl à
Vŭglarovo 2: 1 - a ednò vrème da rəskàžeš zə zə ednò vrème kvòt si spòmn’əte
Vŭglarovo 2: 85 - a ne stàvə
Vŭglarovo 2: 115 - a siɛ̀ ɨ̀kəm če ni zəpɨ̀svəš zətvà sə jùrnəhme utədnɤ̀š
Vŭglarovo 2: 116 - a ne [laughter] sè še ìma m’àstu za sìčkite [laughter]
Brŭšljan 1: 48 - a na mnògoto takòvo
Černovrŭx: 4 - a kuètu sə čùdite màlku zə cɤ̀rkvətə
Gela 1: 21 - edìn takà živèe drùk takà a
Gela 2: 80 - a nìe tùka ìmame bìblija kadènu i četè stàrecat bìblijana e tàm
Stikŭl 3: 58 - a be raskàzaxa ni
Graševo: 1 - a tì kàk se kàzvaš
Graševo: 10 - a аtidžè čijà si tì̥
Graševo: 13 - a na učìlište xòdila li si bàbo atidžè
Graševo: 19 - a kɤdè si rodèna tì̥
Graševo: 27 - a dnèska e dàta
Graševo: 32 - sɤs bàba atidžè a učìlišteto tùka li bèše bàbo atidžè
Graševo: 50 - a bàbo atidžè i tì tùka si se ožènila
Graševo: 53 - a takà i tvòjte decà tùka živèjat
Graševo: 68 - a vìe xòdexte li navɤ̀nka ə da ràbotite n'àkɤde
Graševo: 72 - dobrè a ednò momìče tr'àbva da si prigòtvi čeìs nalì takà
Graševo: 82 - dobrè a vìe ne pràvex pràvexte li si vɤ̀lnata tùka vìe
Graševo: 97 - dà e dobrè a s'àka vɤ̀lna li s ednàkvə li sa vɤ̀lnite
Graševo: 113 - a ot kòzinata kakvò pràvexte
Graševo: 115 - ɤ̀ àlištèta dà xɤ̀ i a àlištata kàk se rabòt'ɤt
Graševo: 124 - a də a na kakvò go tɤčèš
Malevo/Asg 1: 10 - a n’è sɤgà z guv’ʌ̀də ne sɤ̀me ne sm’è vərš’ɛ̀li
Široka Lŭka: 34 - a kɤ̀snu vrɛ̀me
Stančov Han 1: 96 - a ne sì pràvexte boì
Sŭrnica 3: 1 - a kato ə ə se naredìte da žɤ̀nete kòj opredèl’a
Sŭrnica 2: 26 - a segà vèče slàgate li nè
Sŭrnica 3: 63 - aa a tovà misìr dèto mu vìkat vìe tùka
Sŭrnica 4: 72 - a da se vìžda
Sŭrnica 1: 108 - a təkà
Sŭrnica 3: 118 - a ìmaxte li vìe ednì pràznici po n’àkoi selà pə pàz’at
Sŭrnica 1: 163 - da a ìmaše li takɤ̀f običàj ako ə ednà ženà
Sŭrnica 2: 164 - a tupàvica à
Sŭrnica 1: 165 - a dà dà dà
Sŭrnica 1: 168 - a tè tèzi dvè decà kakvì sa
Trjavna: 30 - a nè oddòlu tùj dèto
Trjavna: 211 - a àm sùtrin gi pùštəmi dvà čàsə i slitòbid dvà čàsə
Trjavna: 213 - a càl dèn dè də vərìm càl dèn dvà čàsə
Belica 2: 1 - čàkaj segà da vìdime tùka a žètvata tùka kàk ja pràvexte
Belica 2: 20 - takà a
Belica 1: 39 - a su sɤs vlàk òdexme
Belica 1: 40 - a tə tùkə ut gàrata
Belica 2: 59 - a pa nà za žìtoto prostìramè go na čèrgi
Belica 2: 118 - a ìmaše li vìe da mèlite fkɤ̀šti takɤ̀v edìn màlki kàmɤk
Belica 1: 121 - a be tì segà ne pìeš da vìkaš tòlkova
Belica 2: 158 - a mèsexte li edìn xl'àp bès kvàs kòjto e
Belica 2: 164 - a tòj ne sè pečèše u fùrn'ata
Oborište 2: 82 - takà a ako ìma mnògo gol’àma sùša ìmaše li
Oborište 1: 129 - a takà
Sveta Petka 3: 22 - a tùka
Sveta Petka 3: 59 - nà a təkvìə kɤ̀šti ne mòžeə takvìa [unintelligible]
Sveta Petka 3: 91 - na adnà kùpčinkà gu napràame i tugàə zèməš ìmə pə a lupàti dɤ̀rveni
Sveta Petka 1: 97 - [laughter] a takà ot akɤ̀lo ti
Sveta Petka 2: 102 - a dobrè a n’àkoja momà kato ne mòže da si napràvi
Arčar 1: 1 - a be če fèrmata a modèrna modèrna tàma leglà takòva
Arčar 2: 28 - a be fkùsno ama vìkam tovà ìma nèšto ne mòe da bɤ̀de
Arčar 2: 33 - a be ne mòe da bɤ̀de ìma nèšto magìja be
Arčar 2: 37 - a bè vìkam nèšto nèma ne mòe da bɤ̀de takà
Arčar 1: 37 - ednì gṛdìčki tɤkìva a onìja znàaš kvò ne sɤ̀ gi betonìrale
Arčar 1: 41 - a be nè e napràeno natàm si e zdràvo
Arčar 2: 42 - a onò tovà nèma
Arčar 1: 51 - a ama òn tṛgnàl
Gigen 2: 26 - a bè glèdame ofcète̝ oàgnɤt sɤ prez zìmətə čìstime̝ i grìžime̝ gi
Petrov Dol 2: 10 - a pɤk ə nɤ n’id’ɛ̀l’e də kla nəprìmer ftòrnik e gerg’òwdèn’
Vladimirovo 3: 41 - kvò da a ima
Vladimirovo 3: 67 - a i mòže i sɤs
Vladimirovo 2: 111 - a velìgden sɤs červènite be [laughter] jàjca
Gorna Krušica 2: 31 - a ami pèča ami cèl dèn i sos nìx i rabòta
Gorna Krušica 1: 97 - a takòva ednì sa mažàli ama nèkoj ne sà ne smè mažàli
Gorna Krušica 1: 121 - a takòva nèšto bèše
Gorna Krušica 1: 129 - a tekà po tìja ùlici k’e fànete ama
Tihomir 1: 3 - ablìčahme sa a səs šalvàre
Tihomir 3: 45 - a nòsime go pòsle žìtətə agà z go priberème sɤ sɤs kalmu
Tihomir 1: 56 - a kàži za aràpkata
Tihomir 2: 78 - a tès
Tihomir 2: 96 - a nèšto na tùrma na tùrma nèšto
Tihomir 2: 109 - a jufkà
Tihomir 2: 156 - a pɔ̀rven ažìt žɔ̀ne
Tihomir 2: 183 - a armàn kàk se pràveše
Iskrica 3: 23 - səjà dètu mu vìkəmi nìe eli kušàrə a təkà kušàrə
Baskalci 1: 92 - dobrè a tòo tàm dètu e nàj glàvnijә kәt sә prài prèmlәs
Baskalci 1: 282 - àj [laughter] a be kòj ti u nèkoj kәtu ìmaš naprìmer a
Tŭrnjane 1: 23 - a nè e dràkata i tìja
Salaš: 24 - a predì predì stopànstvoto jà sɤm četìrese i pṛ̀vi nàbor a nàči
Salaš: 28 - gradìnu sɤ̀ga tì a i takà ìde se u pol’èto
Salaš: 84 - a tè tekà i tegàj tùka komšìe amà ìma bàba dèda
Salaš: 181 - a ne mòm da ti kàem pa sìgurno sɤ ga buvàli
Salaš: 182 - buvàli sa go a
Salaš: 212 - a bè nò trèbe gi napasèš ta da mḷzèş
Salaš: 230 - mṛzì gi da rabòte nèče si a bè pòl’e ìma
Salaš: 276 - a əhə
Salaš: 280 - a izvinjàvajte sàmo dvè minùti
Salaš: 290 - a razvṛzàme pòrtutu i
Bela 1: 4 - a ìmaše tàm kɤdè pòmpenata stàncija ìmaxme gradìni i tàm s rasàžda:me sìčki
Rajanovci 2: 3 - pràveše li a
Rajanovci 1: 74 - a da znàeš dokɤdè e ə dokɤdè na kogà e
Breste 3: 4 - a hm
Breste 3: 69 - dà razlìčno e təlkɤ̀ta e drùgo təlkɤ̀ta a tàa ne mòe ràboti
Breste 1: 115 - a tò ne sɤ̀ li st’àga platnòto katò
Dolna Sekirna 3: 1 - čùl sɤm ako nè e ofčàra ofcàta ne ne puš pùšta mlèko à
Dolna Sekirna 1: 2 - ìmeto kàk mu slàgat ə
Dolna Sekirna 2: 43 - ə tikà e i dodək dokatò se obrazovà tèkezèto dodèka se napràvi
Dolna Sekirna 3: 53 - zèl’e ìmašᵊ a òvce mlèko sìren’e màslo màslo ka napràimo kačamàk
Dolna Sekirna 3: 66 - a dàj da dadèm na tògova na tògova da dadè
Dolna Sekirna 2: 96 - ə edvàm žìva ostàde i zatovà i decà nemà a
Dolna Sekirna 2: 138 - a ùx a kòj te e bìl
Dolna Sekirna 2: 138 - a ùx a kòj te e bìl
Glavanovci 2: 10 - da ga ne òkaš a
Glavanovci 1: 25 - a nè e sèki dɤ̀n ə zavìsimo od ə domočàdieto
Glavanovci 2: 49 - a be /unclear/
Glavanovci 1: 50 - kato se žn’e kàk se rèdɤt tìja kɤdè a
Glavanovci 3: 52 - a peperùdata se igràe
Glavanovci 1: 67 - ma ot štò se umorìste a be vìkam stojàmo ta se umorìmo
Glavanovci 1: 102 - od ednà od ednù strànu žìtoto ne znàm a be kòlko e
Bosnek 1: 4 - a sɤm go karàla mnògo dobrè mnògo bème siromàsi

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut