am

Pragmatic: 
disc
Lexeme: 
Linguistic trait: 

Lines where am appears

Golica 3: 8 - prid'ɑ̀h am prid'ɑ̀ i təkɛ̀ tə i
Golica 4: 17 - am kɑ̀zwat n'è e gòsput' sìn'a plòča
Golica 2: 24 - em pičè pičè am vìj pu kəkò hòjte
Golica 3: 37 - am ə wòt' pìtɛt
Golica 3: 38 - am də v'èšte da znàet
Golica 3: 82 - am kə tò sè wal'ɛ̀ši sigà ne walì drùgij pɛ̀t kətò
Golica 3: 83 - am val'àše àz zapòwn'uw də n' valì kɛ̀k enɛ̀ gudìna
Golica 3: 136 - am tɛ̀j li
Golica 3: 160 - am kòjto mòže ama kòjto ne mòže
Golica 3: 161 - am kòjto mòže kòjto ne mòže krɑ̀j
Golica 3: 163 - am n'èka zəkòl'at idìn kurbɑ̀n' ɑ̀s n'èma də ìdə
Golica 3: 169 - am n'èka n'e sì s'àla i tì s'estrɑ̀ t'i komš'ùjkata t'i
Golica 3: 172 - am ùbavo dè ùbavo da zəvalì ama ne zaval'àva mà
Kozičino 1: 74 - am nà n’èm ne sɛ̀m vìd’ela
Kozičino 1: 136 - am znàči zə tepavič’àrə tòj n’àkvə məšìnə ìmə da
Srebŭrna 1: 53 - am wòd’ə̟t màjkətə i bəštàtə prikàzwət
Srebŭrna 2: 102 - à hə am kә̀k am kòlku
Srebŭrna 2: 102 - à hə am kә̀k am kòlku
Srebŭrna 2: 104 - dà am kòlkə č’èrgi səm istəkàlə təkìvə
Bansko: 62 - emi bàncko jàdenè am nàj ubàvotò e sùi č'ùšč'i sùš'eni
Stalevo 2: 19 - am f kvò gi pɤ̀lnaxte l’ùtenica pràexte li
Huhla 1: 86 - am ne bìvəte

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut