ami

Meaning: 
but
Lexeme: 

Lines where ami appears

Mogilica 1: 38 - ami vɤ̀lnata ìma li razlìčni imenà v zavìsimost ot tovà otkədè
Kovačevo 2: 19 - ami a s’à štò a s’à nik’ɤ̀t tə edìn nə drùk
Stikŭl 3: 109 - ami znàeš li zə zaštò se kàzva tùrlata tàm gòre
Belica 2: 117 - nèma da isɤ̀xne ami mèko i ùbavo i te tè takà
Oborište 2: 103 - tò kato tìkva rastè obàče ne vrɤ̀zva ami takà si rastè
Gradec 2: 36 - ami̥ mislìl təkà də go də da go istègli takò

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut