amì

Pragmatic: 
disc
Lexeme: 

Lines where amì appears

Bansko: 193 - amì razrɛ̀š' a na šès parčèta ednàš takà na puluvìnata i
Leštak 2: 91 - amì i tugàvə bè təgàvə nugàvə be nəgà hùbavu
Gorno Vŭršilo 1: 42 - amì bɛ̀lo na pròsti kàmenè go mèlea tòl tòlkos širòki dvà pṛ̀sta
Trjavna: 186 - amì ni mì xər’èsvə
Breste 3: 20 - pa zboròvete amì tò zbora nè e da edèš i da pìeš
Glavanovci 1: 88 - amì ìmaše vèče počnàxa u stò u dòma

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut