Pragmatic: 
adrs
Lexeme: 

Lines where bə appears

Kralevo 3: 56 - lènče kàk sə kàzvə tvà be kàk bə ràkjuvu li
Huhla 4: 4 - kədè b'àhə nìvite əmi nəs'àkəd'e ìmə nìvi bə n'àməni nìi
Vŭglarovo 2: 51 - s rəkɤ̀ ž’è̝niž bə fàtəš ədɨ̀n
Petrov Dol 3: 161 - nəstrɤnì fɤrč’ì ž’ìttu tɤ̀j bə kəkò j bìlu bə kre’št’ìt

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut