bəštà

Meaning: 
father
Gender: 
m
Lexeme: 
Number: 
sg

Lines where bəštà appears

Trŭnčovica 2: 4 - če nè̟mət mumčè̟tə bəštà i nè̟mə mumčè̟tə i izràstej jà
Trŭnčovica 2: 6 - bəštà mi puftòrnika òšte edɨ̀n bràt vòdeə dvè sestrɨ̀ i dvàmə bràt’ə
Trŭnčovica 1: 40 - nə bùlkətə bəštà i màjkə i [cough] i sə pòčuvə
Trŭnčovica 1: 51 - nəpràvi ednɤ̀ pɨ̀tə otɨ̀vət u bəštà i də zənesɤ̀t
Trŭnčovica 1: 53 - u bəštà i gul’àjət tàm c’àl dè̟n pràvət rəkìjətə mu kàzvəme
Žitnica 1: 4 - səs ə bəštà tɨ i tòj u sòfijə rəbòt’eše̥ rəbòt’eše tàmkə
Žitnica 1: 10 - samɨ̀čkə vɨ̀kə də gu berɤ̀ pək ə bəštà mi bèše čubàn
Dolno Draglište 1: 16 - i pòsle dòjda: pə svàtufštìnətə vèč'e nə nə ergè̝ninu pə màč'a bəštà
Markovo: 128 - də bìj ə pək ə mòjə bəštà kətu̥ kài tòj tvà mumčè
Markovo: 129 - ustənà biz bəštà i si kàrə ràbutə ùbo i ni ni pìj
Malevo/Xsk 1: 61 - e jà b’àh nə usəmnàese gudɨ̀nɨ bəštà mi kət pučɨ̀nə
Stalevo 4: 24 - mòjtə màjkə e prem’èn’ələ t’àhnətə dʌ̀šter’ə kugàt bəštà ni e pučɨ̀nəl
Brŭšljan 4: 45 - bəštà mi š'e z'ème tujàgətə əku ne òdiš tə upàli
Černovrŭx: 36 - tò ottàm nòsi ìmitu si šòt bəš bəštà mu nə tòs
Černovrŭx: 66 - dušlè bugàti xòrə dušlè pretpriemàči bəštà mi sə srəmùvə
Stikŭl 1: 26 - è tò̝jə ə ud mò̝jə bəštà nèguvijə bəštà imɛ̀šə tàm nàš kumšìjə
Stikŭl 1: 26 - è tò̝jə ə ud mò̝jə bəštà nèguvijə bəštà imɛ̀šə tàm nàš kumšìjə
Stikŭl 1: 31 - [laughter] ut sò̝fijə svᶤìr’e či vᶤìkə nə star:t’em nə bəštà m nèguvijən bəštà
Stikŭl 1: 31 - [laughter] ut sò̝fijə svᶤìr’e či vᶤìkə nə star:t’em nə bəštà m nèguvijən bəštà
Stikŭl 1: 62 - i kràvɤ dvɛ̀ trì i ò̝fcɨ mò̝jə bəštà imɛ̀ us’emdesè bràvə ò̝fcɨ
Stikŭl 1: 82 - tugàvə gu kàrəha è bəštà mɤ i nèguvijə bəštà səs kò̝n
Stikŭl 1: 82 - tugàvə gu kàrəha è bəštà mɤ i nèguvijə bəštà səs kò̝n
Graševo: 42 - bəštà mi sì e ut tùkə
Malevo/Asg 1: 58 - ə pək pò rànu nə pərəlìi əd’àhme i u bəštà mi
Sŭrnica 4: 8 - čɤtmɤ̀ dərvà bilà ə təkà mòjə bəštà [unintelligible]
Iskrica 2: 22 - màjkə mi i bəštà mi sə nə drùgə ràbuta
Iskrica 1: 25 - pr’əstànuvə b’àgə b’èz də kàže nə màjkə i nə bəštà

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut