bà

Pragmatic: 
adrs
Lexeme: 

Lines where bà appears

Drjanovec 2: 9 - rèkuw bàče dàj tùj dɤ gu užènim bà žinà mu kɤt jè tùkɤ
Drjanovec 2: 45 - bà dìmo tì n’ì pìtɤš pɤk nìj zɤ kò dòduwmi
Drjanovec 2: 46 - ɤ č šə kàžeš ama nìj dòduwmi zɤ bùlkɤ bà

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut