bàbə

Meaning: 
grandmother
Gender: 
f
Lexeme: 
Number: 
sg

Lines where bàbə appears

Dolno Draglište 1: 22 - i bàba ìmə bàbə tàm kud nè̝gu uràsi gu s pè̝pel'
Malevo/Xsk 2: 75 - [laughter] kədè ə jà təkà ɨ̀kəm bàbə vɨ̀kə ɨ̀kəm tò
Kralevo 2: 93 - idnò vrème nìe bàbə ìməhme enì d’ukè̝ne màjč’ini ednò vr’ème
Kralevo 2: 94 - nìe màjkə i d’adut č’e t’e sə̥ si z bàbə i d’àt
Kruševo 2: 14 - sɤ̀štətə bàbə kəd'èt ti rəspràvəm bàbə kàpč'e
Kruševo 2: 14 - sɤ̀štətə bàbə kəd'èt ti rəspràvəm bàbə kàpč'e
Huhla 3: 30 - zə gl'èdəne d'àdu i bàbə b'àhə stàri tr'àvə sə ràbuti
Huhla 2: 33 - də òdgledə d'àd bòl'ən bàbə bòlnə dv'ɛ̀ l'èli ìməh
Huhla 6: 106 - wòti ìməm òšte d'àdu i bàbə sìne
Trjavna: 193 - bàbə də dəd’è li nə b’èčku də dəd’è li bàbə
Trjavna: 193 - bàbə də dəd’è li nə b’èčku də dəd’è li bàbə
Trjavna: 197 - o ti si bàba milo e na bàbə mumčètu

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut